Gan dagin, vit hava fingi nggja adressu.
Trst her fyri at fara hartil.
1