BİR İSLAM PEYGAMBERİ Hz.İSA(as)

Pavlus'un Korintoslulara 1.Mektubu 14:33.

"Çünkü Tanrı karışıklığın Yazarı değildir, esenlik Tanrısıdır."

İşaya, 44:6 (Eski Ahit)
"Ve Böylece dedi İsrail'in Allah'ı ve orduların efendisi Rab hazretleri; Ben İlkim, ve Sonum; ve benden başka hiçbir tanrı yoktur.."

Tesniye (6-4) :
" Dinle ey İsrail : Allah'ınız Rab, bir olan Rabtir."

Tesniye (32-39) :
" Şimdi görün ki , ben O'yum, katımda ilah yoktur"

I. Samuel (2-2) :
" ... Senden başka ilah yoktur."

I. Krallar (8-60) :
"... Rab, Allah olan odur, ondan başka yoktur."

İsaya (45-5,6) :
"Rab benim ve başkası yoktur, benden başka Allah

Tesniye, 4:39 (Eski Ahit) .
"Böylece bugünü iyi bilin ve kalbinizde taşıyın, ki Yukarıda göklerde ve aşağıda yerde Rab, o Allah'tır başka yoktur"

Çıkış, 20:3
(Eski Ahit) .
"Benim önünde benden başka tanrın olmayacak."
(İşaya 43:10-11, İşaya 45:18, İşaya 45:6, İşaya 45:22, Çıkış 34:14 vs..)

Yukarıdaki ayetler İbraniler'in yüzlerce yıllık inancının formülüdür. Allah'a şirk koşmadan inanmak. Hz. Musa (as) tahminlere göre M.Ö.12.y.y.da yaşadığı düşünülürse Yahudiler 3200 senedir (yanlışları da olsa) tevhid anlayışını taşıyorlar. Maalesef şu an orjinal Tevrat hakkında çok az bilgiye sahibiz. Şu anki Tevrat "Ezra" diye birisinin derlemesidir.(Bkz.Krallar, Eski Ahit)
Evet Tevrat'ta açıkça anlatılan bu olay bize dejenerasyonu ve defalarca İsrailoğuları'na peygamber gelişini açıklar. 3 kere yakılan defalarca kaybolan Tevrat hep yeniden derlenmiştir.

KİTAB-I MUKADDES

    Kutsal kitap anlamına gelen, iki kitaptan ( Eski ahit : Tevrat ve Zebur-Yeni ahit: İncil) ve toplam 66 ayrı bölümden oluşan Kitab-ı Mukaddes, ilahi (Allah'ın gönderdiği) bir kitap değildir. Yani K. Mukaddes (Tevrat, Zebur ve İncil), K.Kerim gibi Yüce Yaratıcı Allah'ın sözleri değil, insanların yazdığı kitapların bir araya toplamış halidir. Bunu kendi yazmış oldukları (hıristiyan ve yahudi) kaynakları da itiraf eder: Pr.Dr. Richard Friedman'a göre, Tevrat'ı peygamber Yermiah ve havarisi Baruh ben-neriya yazmıştır. ( Yahudi yayın organı Şalom Gazetesi :13 Mayıs 1987). Ayrıca ,Tevratı yazdığı söylenen Hz. Musa'nın, yine Tevrat'ta öldüğü ve gömüldüğü yerlerden bahsedilmesi (Tesniye:34/6 ) Tevrat'ın daha sonra yazıldığının kanıtların-dandır .

   Günümüzde İncil Matta, Markos, Luka, Yuhanna tarafından yazılmış, insan yazmalarından oluşan, Hz. İsa'nın hayatını anlatan tarihi bir eser görünümündedir : "İncil'i Allah indirmemiş, hatta onu değişik peygamberlere tek tek yazdırılmamıştır. ( Kur'an ve kutsal kitap, John Gılchrıst)". Hz. İsa'nın tebliğ ettiği İncil, günümüzde, elimizde bulunan İncil değildir. Bunun en büyük delili yine İncil'de bulunmaktadır.

".... İsa. Tanrının İncil'ini tebliğ ederek Galile'ye gelir..." (Markos : 1/14)

Ancak Allah merhametiyle son İsrail peygamberi Hz. İsa (as)'ı da gönderince Yahudi peygamberler zinciri sona ermiştir. Hz.İsa (as)'ın da dediği üzere peygamberlik İsrailoğularından alınıp başka bir millete verilecekti.

Matta Bap 21
42 İsa onlara şunu sordu: «Kutsal Yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı?
`Yapıcıların reddettiği taş,
işte köşenin baş taşı oldu.
Rab'bin işidir bu,
gözümüzde harika bir iş!' (Bkz. aynı ayetler için Mezmurlar 118:22-23)
43 «Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirecek bir ulusa verilecek.
44 «Bu taşın üzerine düşen, paramparça olacak; taş da kimin üzerine düşerse, onu ezip toz edecek.»
45
Başkâhinler ve Ferisiler, İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar.
46 O'nu tutuklamak istedilerse de, halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk, O'nu
peygamber sayıyordu.

Nitekim Eski Ahit'te söz verilen peygamber artık gelecekti. Yeni gelecek peygamberin Yahudi'lerden olmayacağını Başkahin ve Ferisiler anlamıştı. (Bunlar zamanının Yahudi fırkalarındandır. Bunlardan başka Sadukiler ve Esseniler de vardı. Düşünce tarzı olarak çokça katıydılar toleransları yoktu. Tipik Yahudi mentalitesine sahiptiler. Asıl olana bakmaz ayrıntıyla ilgilenirlerdi. Haklarında Yahudi tarihçi Flavius Josephus sayesinde geniş bilgiye sahibiz. Daha sonra bahsedeceğiz.) Evet bu peygamber de İsa (as) gibi reddedilecekti ama O İsa (as) gibi yumuşak değil daha çok haksızlığa karşılık verecek kuvveti Allah'tan bulacaktı. Zaten İsa (as) yumuşak ruhlu bir kişiydi. Onun böyle davranmasının sebebi belki de maddeleşmiş ve katılaşmış Yahudi bedenine bir Ruh olmasındandı. Evet O gösterdiği Allah'ın mucizeleriyle ölüleri diriltiyordu. İşte bu sembol de aynısıydı.

İsa (as)'ın gerçek mesajının şu an elimizdeki İncil olmadığını ispatlamak için bu çalışmayı yaptık...

HZ.İSA (as) HANGİ DİLİ KONUŞURDU?

Okuyucuya bir fikir vermesi açısından şunu belirtmekte fayda görüyorum. Şu an elimizdeki İncil'lerin tamamı Yunanca ve ya başka dillerdedir. Ama Aramice değil.(!) Kesin bir şekilde biliyoruz ki M.Ö. 200'lü yıllardan M.S. İlk bir kaç asra dek Yahudi' ler zamanın Lingua Franca'sı Aramice konuşurlardı. Elimizdeki en eski Yeni Ahit yazmaları ise hep Yunancadır. Hz. İsa (as) ın mesajı Aramice idiyse Hz.İsa (as)'nın mesajının orjinalinin elimizde olmaması bizi maalesef yönlendirilmiş Yunanca
yazan yazarların çalışmalarını incelemek zorundayız. Herşeye rağmen Teslis (Üçleme) inancının İncil' e sonradan sokulup aslında İncil'de hala orjinal mesajının mevcut olduğunu göstermek imkansız değildir.

İncil'i ilk defa okuyan biri Hz.İsa (as)'nın bir çok yerde Tanrı'ya "Baba" diye hitabını görüp doğrudan doğruya Hz.İsa (as)'nın onun oğlu olduğunu düşünecektir. İncil içinde bir kaç yerde de Hz.İsa (as)'nın oğul diye bahsedilmesi bunu destekler gibi görünür ancak öyle değildir. Zira Aramice'de kullanılan "Abba Rabbi" Yüce Baba değil , "En yücelerde olan Rabb'im" demektir. Şu da unutulmamalıdır ki Hz.İsa (as) da insanları Tanrıyı Baba diye çağırdığında başkalarını Baba diye çağırmayı yasaklamıştır. Aşağıdaki ayetleri inceleyin.
Matta Bap 23
9 Yeryüzünde kimseye `Baba' demeyin. Çünkü bir tek Babanız var, O da göksel Baba'dır.
Ayrıca şu ayetler de Baba-Oğul ilişkisinin Allah'ın tüm kullarını ilgilendirdiğini gösterir. Yine ifade ediyoruz ki bu tamamen semboliktir. Kastedilen Allah'ın sanki bir Baba gibi koruyup gözeten ve rızık veren olduğu benzetmesidir. Kayda değer başka bir nokta da Aramice'de İsa Mesih'in isminin ne anlama geldiğidir. "İsa", Aramice olan Ye-Şu-A' nın transliterasyonundur. Bu kelime İlahi bir tevafukla sanki Hz.İsa (as)'nın kaderinin bir işareti olarak "KURTARILMIŞ" demektir. (Kaynak, Ye-Şu-A adı altında arama, Kral James Versiyonu İncil)(Doğrusunu Allah bilir)

Pavlus'un Romalılara Mektubu 8/14,17
14Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır.
15Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, «Abba, Baba!» diye sesleniriz.
16Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.
17Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.

Luka Bap 3
23 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu,
24 Matat oğlu, ...., Kenan oğlu,
38 Enoş oğlu, Şit oğlu, Âdem oğlu, Tanrı Oğluydu

Hz.Adem'i tanrı oğlu diye nitelemesi bizi yeterince ikna ediyor. Hz.İsa (as) 'nın göğe çekilmesiyle Yakup ve Pavlos Kilisesinin arasında uzun süren savaşlar patlak verdi, ta ki Bizans'ın Kudüs'ü istilasına dek. Bundan sonra güç Pavlos'a geçti ve Hıristiyanlığa yön vermeye başladı.

Hz.İsa'nın yaşadığı ortam

Hz. İsa(as) her yahudi gibi oruç tutar, namaz kılar (Süryaniler hala kılar bu namaz bizimkine çok benzer), domuz eti yemez, şarap içmezdi. Allah'a "Allah" derdi. Çünkü şu an Aramiler Allah'a "Allah" derler. (Yakın zamana dek İncil'de geçen Alah kelimeleri temizlenmiştir.) Cumartesi yasağına da uyardı. Çünkü bu yasağı kırmak Tevrat'a göre büyük günahtı. Kendisinin ilk peygamberlik zamanlarında Yahudilerce sınanması sırasında ne gibi cevaplar verdiğini ele alalım.

Markos Bap 12

28 Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel bir cevap verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O'na, «Tüm buyrukların en önemlisi hangisidir?» diye sordu.
29 İsa şöyle karşılık verdi: «En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail!
Tanrımız olan Rab tek Rab'dir.*(Bkz.Tesniye 6/4)
30 Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev.'
31 İkincisi de şudur: `Komşunu kendin gibi sev.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.»

Hakikaten de bu iki emir Allah-İnsan, İnsan-İnsan ilişkilerinin düzenleyicisidir. Ve en önemli kurallardır.Tek bir Allah'a tapacaksın ve "O Benim !" mi deniyor yoksa Tanrımız mı diyor?
Tesniye 6/4 (ESKİ AHİT)
Dinle Ey İsrail! Allah'ımız Rab BİR OLAN RABB'DIR..
Çok önemli bir hatırlatma.Bu ifadelerin İbranicesi ise şöyledir:
"ŞMA YİŞRAEL YAHVE ELOHENU EHAD!"
"Kul: Huvellahu
EHAD "(İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim)

Markos Bap 10
17 İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O'na, «İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?» diye sordu.
18 İsa ona, «
Bana neden iyi diyorsun?» dedi. «İyi olan tek biri var, O da bir olan Tanrı'dır.
19 O'nun buyruklarını biliyorsun: `Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, kimsenin hakkını yeme, annene babana saygı göster.'»

Ortak "Mesaj"ı anlamak zor değil. Çünkü herşey açık. İşi karmaşık yapan ise İncillerde geçen ve bu mesajla çelişen Hz.İsa (as)'ya atfedilen "Allah'lık" iddiasıdır
Biz şimdi İncil'de geçen her ayetin anlamının karmaşıklığını ispat edeceğiz.

2 Korintoslular'a Pavlos'un Mektubu

"Rabb İsa Mesih'in yardımı, Tanrı'nın sevgisi, ve kutsal Ruh'un bütünlüğü seninle olsun. Amen."

Eğer dersek ki Einstein'ın dehası, Decarstes'in felsefesi, Arnold Schwarzenegger'in kuvveti sizle olsun! sizin anlayacağınız bu üç zatın bir olduğumudur ?

Tom Harpur, Toronto Star'ın dinî editörü der ki:

"İsa Mesih'in tüm milletleri gezin ve onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edin emri sonradan sokulduğuna bir çok Hristiyan araştırmacı kanidir. İlk kilise bu vaftizi bu isimlerle vaftiz etmezdi. Bu doktrin sonradandır." ("İsa Aşkına," Tom Harpur, sayfa.103)

'1919 yılından beri yayınlanan Peake İncil Yorumu, der ki:

"Bu misyon kilisece tanımlanmış ve Vaftiz'in yorumu bu farklı ifadelerle Matta'dan başka bir yerde bulunmadığı için bu Üçleme ifadelerinin orjinalliği konusu şüphelerle karşılanmış. Çünkü vaftiz sadece İsa Mesih'in adıyla yapılır. Üçleme sonradandır.(Bkz. Resullerin İşleri 2:38, 8:16 vs.)


Yakup'un 1. Mektubu
22. Tanrı sözünü yalnız işitmekle kalarak kendinizi aldatmayın, bu sözün uygulayıcıları da olun.
23. Bir kimse sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmazsa, aynada kendi doğal yüzüne bakan adama benzer.
24. Adam kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur.
25. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakan ve ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan adam, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.

Matta Bap 5
17 «Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.
18 Size doğrusunu söyleyeyim,
gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.
19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en alçak sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde yüce sayılacak.

Yuhanna Bap 5

"Göklerde üç kayıtta olan vardır. Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh ve bunlar birdir."

Bu ifadeler önceden İncil'de olduğu halde Yeni Standart Versiyonda, Yeni İngiliz İncili'nde, Yeni Amerikan İncil'in de YOKTUR. Sebebi ise şöyle açıklanır. Bu çevricilerden Benjamin Wilson'un Emphatic Diaglott'un şöyle açıklanıyor.

"En eski Yunanaca nüshada bu ifadeleri bulamadık. Sadece 15.y.y'dan beri mevcut..."

Başka bir Teslis ayeti de şudur.
Yuhanna 1,1 :
"Başlangıçta Kelam vardı, ve Kelam Tanrı nezdindeydi, ve Kelam Tanrı'ydı."

Çıkış 7:1
"Ve gör Musa seni Firavun'a Tanrı yaptım."
Peki ne demek bunlar? Anlatalım.

Batı'da "Sen bir meleksin!" veya "Sen kralsın!" sıkça kullanılan bir ifadedir. Ama bunlarla söylenmek istenen bizim ne anladığımız değil sadece övmek için söylenen sözlerdir. İbranice'de de garip bir şekilde Tanrı ifadesi bu bağlamda kullanılır. Ancak başka dile çevrilince sakıncalar olabilir. Tıpkı Baba kelimesi gibi. Buna örnek Zebur 82:6 da gösterilebilir.

Yuhanna'nın Temel Mesajı

Yuhanna 13:16.
16. Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden üstün değildir. Elçi de kendisini gönderenden üstün değildir.

Yuhanna demek istiyor ki Tanrı İsa Mesih'ten yücedir. Eğer aynı kişi olasalardı niye Yuhanna bize hem İsa hem Tanrı aynıdır ve birdir demedi? Birisi kendinden üstün olamaz. Mukayyese iki farklı olgu ile yapılır. Mantık böyledir. Benzer olarak,

Yuhanna 14:28.
28. Size, 'Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim' dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba'ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.
Birisi kendisine gidebilir mi? Kendinden üstün olur mu?

Yuhanna 17:12.

12. Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

Groliers Encyclopedia "Logos" yani Kelam altında şunları yazar:

"Heraklit, Logos'u ilk merkezî olgu yapan Grek Filozof'tu... İncil'de tek Logos'tan bahseden Yuhanna'dır. Bu yazar Logos'u Tanrı, İsa Mesih bedeninde et giymiş Yaratıcı Kelam, olarak görür. Bir çoğu Yuhanna'nın bu düşüncesinin Philo of Alexandria gibi Grek kökenli Eklestik yazılardan alıntı olduğunu düşünür. Zira bu yaygın bir görüştü.."

T. W. Doane, "İncil Mitleri ve diğer dinlerle olan paralellikleri" (Bible Myths and their parallels in other religions,) s. 375-376'da der ki:

"Platon'un görüşleri ilk Kilise Babalarınca alınmıştı. İlgili pasaj Yuhanna'nın ilk ayetlerinde geçen "Başlangıçta Kelam (Logos) vardı, ve Kelam Tanrı nezdindeydi, ve Kelam Tanrı idi." putperest inancı Tevhidçi İrenaeus(d.125,ö.202) tarafından delil olarak gösterildi ve reddedildi. İrenaeus Çift Tanrı fikrini taşıyan Gnostik'lere karşı savaşmıştı. Bunlar yeryüzünün İki Tanrısını "İyilik" ve "Kötülük" olarak tanımlarlardı.."

23. İsa tapınakta, Süleyman'ın Eyvanında* yürüyordu.
24. Yahudiler O'nun çevresini sararak, "Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih isen, bize açıkça söyle."
25. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size söyledim, ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor.
26. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz.
27. Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım, onlar da beni izlerler.
28. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.
29. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.
30. Ben ve Baba biriz."

Yuhanna 10:23-30

In divinity? In a holy "Trinity"? No! They are one in PURPOSE. Just as no one shall pluck them out of Jesus' hand, so too shall no one pluck them out of God's hand.

Daha kanıt mı istiyorsunuz?

Yuhanna 17:20-22
"20-21. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin.
22. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar."

Tüm insanlık aynı üçlemeye dahil!! Dahası da var.


1 Korintoslular'a 6:15-17

15 Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla!
16 Fahişeyle birleşenin, onunla tek bir beden olduğunu bilmiyor musunuz? «İkisi tek bir beden olacaklar» deniyor.
17 Oysa Rab'le birleşen kişi, O'nunla tek bir ruh olur. "

Yuhanna 14:8-9

"Beni gören Babamı görmüştür. Çünkü Babam ve Ben biriz."

Metni inceleyelim:

Yuhanna 14:8-9
8. Filipus, "Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter" dedi.
9. İsa, "Filipus" dedi, "bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, 'Bize Baba'yı göster' diyorsun?

Filipus Tanrı'yı gözleriyle görmek ister ama imkansızlığını İncil şöyle ifade eder.:
Yuhanna 4:12

"Hiç kimse hiçbir zaman Allah'ı görmemiştir"

Yuhanna 1:18
18. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.

Böylelikle İsa Mesih hareketleri ve mucizeleriyle Tanrı'nın varlığının ispatıydı.

Yuhanna 8:19:
O zaman O'na, "Baban nerede?" diye sordular. İsa şu karşılığı verdi: "Siz ne beni tanırsınız, ne de Babamı. Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız."
Yuhanna 12:44
"İsa Mesih bağırdı ve dedi; Kim bana inırsa bana değil beni gönderene inanmıştır."
Yuhanna 15:23
"Benden nefret eden Baba'dan da nefret eder.."
Matta 10:40-41
"Sizi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi, peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak"

Bırakın Otorite Konuşsun!

Yeni Katolik Ansiklopedisi'nde Hıristiyanlığın içindeki "Teslis" doktrinin nasıl yer aldığını şöyle görebiliyoruz. "The New Catholic Encyclopedia" Cilt XIV, s. 295.

"..Roma Katoliklerinden artan sayıda bir grup Teslis inancının İncil'deki yerinin tartışmalı olduğu düşüncesindedir. 4üncü asrın sonlarına değin yavaş bir şekilde Teslis İncil'e sokuldu. 3 kişilikli bir ilah günümüz hıristiyanlığının formülü oldu. Bu 3 asırlık doktrinel gelişmenin bir ürünüydü...

Evet, itiraf ediyorlar! 12 Havari'nin Teslis'ten haberi yoktu.

Encyclopaedia Britannica  "Teslis" Başlığı altında şöyle der:

"Hıristiyan Teslis'i Yeni Ahit'te bulunmaz. 325 Nikene Meclisinde bu doktrin kabul edildi. Bundan sonra 50 yıl boyunca Athanasius İznik formülünü süzdü ve, Sezerialı Basil, Nyssa'lı Gregor ve Nazianzus'lu Gregor (Kapadokya Pederleri) 4.y.y.ın sonunda bu olguyu tamamen kıvamına getirdiler...


Yuhanna 14:23.
14. Kardeşlerim, eğer bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi?
15-16. Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, sizden biri ona, "Esenlikle git, ısınmanı ve doymanı dilerim" derse, ama bedenin gereksindiklerini vermezse, neye yarar?
17. Bunun gibi, tek başına eylemsiz iman da ölüdür.
18. Ama biri şöyle diyecektir: "Senin imanın var, benim eylemlerim var." Eylemler olmadan sen bana imanını göster, ben imanımı sana eylemlerimle göstereyim.
19. Sen, Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun! Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar.
20. Ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun?
21. Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı?
22. Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi; imanı, eylemleriyle tamamlandı.
23. Böylelikle, "İbrahim, Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı" diyen Kutsal Yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu denildi.
24. Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır.
25. Aynı şekilde, ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı?
26. Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.

Mucizeler kime ait?

Matta 28:18
"Ve İsa geldi ve dedi ki göklerde ve yerde her güç bana verildi."
Luka 11:20: "Ama Ben Allah'ın parmağıyla şeytanları çıkarırsam."
Matta 12:28 "Ama Ben Allah'ın ruhuyla şeytanları çıkarırsam." ."
Yuhanna 5:30: "Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır
Yuhanna 10:25: "Baba'mın adıyla yaptığım işler."
Yuhanna 8:28-29 "Bu nedenle İsa şöyle dedi: "İnsanoğlu'nu* yukarı kaldırdığınız zaman benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama bu sözleri Baba'nın bana öğrettiği gibi söylediğimi anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O'nu hoşnut edeni yaparım." 
R.İ. 2:22 "Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir."
R.İ. 4:30-31 "Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için elini uzattığın zaman kullarına da senin sözünü bütün cesaretle söylemeyi ihsan eyle. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh'la doldular ve Tanrı sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler."

Tanrı kendisine dua eder mi?

Markos 14:32 "Ve İsa havarilerine dedi; ben dua ederken burada oturun"
Luka 6:12: "O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi."
Luka 22:44 "Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen kan damlalarına benziyordu."
Matta 26:39: "Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. «Baba» dedi, «mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.»"
Sayılar 23:19 (Eski Ahit)
"Tanrı bir adam değildir, ki yalan söylesin; bir insanoğlu değildir ki vaz geçsin: ne söyler de yapmaz? ya da söyler de iyi yapmaz mı?

(R.İ. 3:13)    

"İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Tanrısı, atalarımızın Tanrısı, kulu İsa'yı yüceltmiştir"

(R.İ. 4:27)
"Gerçekten de Hirodes ile Pontiyus Pilatus, bu kentte İsrail halkı ve diğer uluslarla bir olup senin meshettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı toplandılar.
                       

 İsa Mesih Yuhanna'nın söyledi dediği herşeyi söyledi mi?

Yuhanna 8:12 Ben dünyanın ışığıyım
Yuhanna 8:58 İbrahim doğmadan ben mevcuttum.
Yuhanna 10:7 Ben koyunun kapısıyım.
Yuhanna 11:25 Ben yeniden doğuş ve hayatım.
Yuhanna 14:6 Ben yolum, gerçeğim, hayatım.
Yuhanna 15:1 Ben gerçek şarabım.
  Hıristiyan araştırmacılar diyor ki eğer İsa Mesih bu fantastik sözleri söyleseydi, şüphesiz diğer üç İncil bize bunlardan haber edecekti. Markos İncil'inin  M.S.70'te Matta ve Luka İncilleri'nin M.S. 80-90 yıllarında yazıldığı tahmin ediliyor. Yuhanna ise en sonuncu İncil olarak M.S. 100 yılında yazılmış olmalıdır. Hıristiyan araştırmacı James Dunn  kitabı The Evidence for Jesus (İsa'nın kanıtı)nda şöyle der: 

"İsterseniz skeptisizm deyin ama bu "ben..im"leri İsa Mesih beyan etseydi şüphesiz öteki Kanonlar da bunları içerecekti." (The Evidence for Jesus, p. 36)

Benzer şekilde Yeni Amerikan İncil'i de tanıtım kısmında şunları yazar:

"İsa'ya atfedilen sözlerin gerçekten ona ait olup olmadığını tayin etmek çok zordur (St. Joseph Medium Size Edition, p.23) 

"Yuhanna İncil'inin yazarı bu fikirleri İsa demiş gibi yazdığı kitaba soktu. Dahası  4.İncil  yazarına göre İsa Mesih'in ne dediğini saptamak mühim değildi. Ki bu şu an Hıristiyanları rahatsız eder. İsa Mesih bunları gerçekten söyledi mi? Tam olarak bu ifadeleri mi kullandı? ve daha başka sorular.." (The Evidence for Jesus, p. 43)

     Sonuda araştırmacılar şu kanıya vardı. İncil önce bir tek basit formdaydı. Ama Yeni Kudüs İncilinin dediği gibi tahrif edildi, içine değişik sistemler ve inançlar girdi ve ilk yüzyılın 2.yarısı boyunca bu inançlar geliştirildi." (The New Jerusalem Bible: Yuhanna'ya tanıtım, s. 1742)   

(Markos 11, 12-13)

Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta, yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki üzerinde incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi

[Matta 20:23]
"Sağımda ya da solumda oturmak benim değil Babaın hazırladığıdır."

(Markos 10:18)
"Ve İsa Mesih ona dedi "Niye beni iyi diye çağırıyorsun? Hiçkimse iyi değildir ama bir olan Allah hariç"

(Matta 24:36)
"Ama o gün ve saat hakkında ne oğul ne melekler hiç kimse bir şey bilmez, ancak Baba hariç."

Yuhanna 14:10
"Konuştuğum kelimeleri kendi otoritemle söylemiyorum.."

(Yuhanna 8:28) 
"Kendim hiçbir şey yapmam ama Baba nasıl öğrettiyse öyle yaparım."


(Yuhanna 5:30)
"Kendi otoritemle hiçbirşey yapamam."

(Yuhanna 14:31)
"Babam nasıl emrederse öyle yaparım."

Mezmurlar 19:7-8

"Rabb'in kanunu kusursuzdur ruhu değiştirir. Rabb'in beyanı haktır kalbi okşar, Rabb'in kanunu saftır gözleri aydınlatır.."

Hz.İsa (as) devam eder..

Matta 7:15-23
"
15«Sahte peygamberlerden sakının! Kuzu postuna bürünerek gelirler size, ama özde yırtıcı kurtlardır.
16Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanabilir mi?
17Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir.
18İyi ağaç kötü meyve veremez. Kötü ağaç da iyi meyve veremez.
19İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır.
20Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız.
21«Beni, `Rab! Rab!' diye çağıran herkes Göklerin Egemenliğine girecek değildir. Ancak göklerde olan Babamın isteğini yerine getiren girecektir.
22O gün birçokları bana diyecek ki, `Rab! Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?'
23O zaman ben de onlara açıkça şöyle diyeceğim: `Ben sizi hiç tanımadım. Çekilin önümden, ey kötülük yapanlar!' "

 

Şimdi İsa (as)'ın yalancı peygamberin ipuçlarını Pavlos'un sözleriyle karşılaştıralım ki kuzu postuna bürülü kapıcı kurtlar belli olsun..

 1. Bir yalancı peygamberin kehanetleri tutmaz
 2. Yalancı Mesihiler ve peygamberler mucize de gösterebilirler.
 3. Yalancı peygamberler kötü meyveler verir.
 4. Yalancı peygamberler İsa Mesih'in adıyla da gelebilirler
 5. Yalancı peygamberler İsa Mesih'in adıyla peygamberlik yapabilirler.
 6. Yalancı peygamberler şeytanları çıkarıp mucizeler yapabilirler
 7. Yalancı peygamberler açığa vurulup İsa Mesih tarafından açıklanacaktır.

İlk kritere dayanarak, İsa Mesih'in geleişi hakkındaki Pavlos'un çıkmayan kehanetini gözler önüne seriyoruz. Pavlos der ki:

Selaniklilere 4:16-18

"
15Rab'bin sözüne dayanarak size şunu bildiriyoruz: biz yaşamakta olanlar, Rab'bin gelişine dek diri kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz
.
16Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. "

Daha ölmeden gerçekleşmesi gereken bu olay olmadı! Yanlış Kehanet..

Michael H. Hart, "İnsanlığı Etkileyen ilk 100 kişi" adlı kitabında birinciliği Hz.Muhammed'e (sav) ikinciliği Pavlos'a, sonraki sırayı da İsa Mesih'e veriyor. Demek Pavlos Hıristiyanlık için daha çok önem taşıyor.
Heinz Zahrnt, Pavlos'u  "
İncil'i bozan" diye tanımlıyor "The Jesus Report," Johannes Lehman, s.126.

İkinci ipucumuz mucizelerdir

R.İ. 27'de geçen gemide boğulurken melek tarafından kurtarılma,
R.İ. 28'de dizanteriyi tedavi ettiği iddiası,
R.İ. 19'da da başka iyileştirmeler.

Üçüncü ipucumuz yalancı peygamberin kötü meyveleridir.

İsa Mesih'in "Kutsal Şeriat" konusundaki tavrı bilindiği halde
(Matta 5:18) ve İsa Mesih Tevrat'ı uygulayıp zenginliği terk etmenin kişiyi kusursuz yapacağını söylediği halde Pavlos tam tersini söylemektedir (Luka18: 18-22).

İbranilere Mektup 8

6Şimdiyse, İsa daha iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar, daha üstün bir göreve de sahip olmuştur.
7Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı, ikincisine gerek duyulmazdı...
13Tanrı, «yeni bir antlaşma» demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyen ve köhneleşen, çok geçmeden yok olmaya yakındır.

 1. İsa Mesih 'in ayrılışından sonra Pavlos eziyet ve zulümle ilk Hıristiyanları harcıyordu.(Galatyalılar 1:13-15, R.İ. 8:1-3, R.İ. 9:1-2, R.İ. 9:41, R.İ. 6:5, R.İ. 22:4,.vs). Pavlos İstefanos'un taşlanmasına da memnun olmuştu. (R.İ. 22:20).
 2. Pavlos "görüntüler" alır ve korunmuştur.(R.İ. 22:9, R.İ. 9:7..vs.)
 3. Pavlos tam olarak ne gördüğünden emin olmayıp söylenmesi yasak olan sözler de içerir. (2 Korintos lular 12:1-5)
 4. Pavlos der ki her mesajı İsa Mesih'ten alır ve öteki elçiler ona muhtaçtır. O en yüksek tebliğ otoritesidir. (Galatyalılara 1:12, 2:11-13)
 5. Pavlos der ki "Herşey bana caizdir. Ama ben hiçbirşeyin yükümlülüğü altına girmeyeceğim".(1 Korintos lular 6:12). Ayrıca insanları Mesih'e katmak için ikiyüzlülük yaptığını açıkça ifade eder.(1 Korintoslular 9:20-22).
 6. Pavlos "Sünnet" olgusunda ve bazı diğer konularda diğer elçilerden ayrılırlar. Ki sünnet Tanrının kesin buyruğudur.(1 Korintoslular 7:19, Galatyalılara 2:7...etc.).
 7. Pavlos'a göre elçiler, İncil'in gerçeğine göre düzgün kişiler değildi. Tembel, sapık, ikiyüzlülerdi.. (1 Korintoslular 15:10, Galatyalılara 2:14, Galatyalılara 2:13).
 8. İncil'in büyük bir kısmı Pavlos tarafından yazıldı. Pavlos bu mektuplarda kendisini İsa (as)'ın en büyük bir peygamberi olarak tanıtır.. Ona göre gerçeği görmek için herkesin onun irşadına ihtiyacı vardır.


  4. Kritere dikkat edelim. Pavlos der ki

Romalılara 10:12-13
12Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır.
13«Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır.»

Beşinci kriter İsa Mesih'in adıyla peygamberliktir. Pavlos der ki:

Galatyalılar1:12

12Ben bu müjdeyi insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih açıkladı.

Pavlos'a göre onun öğrettiği herşey İsa Mesih'ten vahiydi

Altıncı kritere göre yalancı peygamber şeytanları ve cinleri çıkartır, acayip işler yapabilir.

R.İ. 19:11-12.

11. Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu.
12. Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değmiş olan mendiller ya da peştamallar hasta olanlara götürüldüğünde, hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu.

Şimdi şunu okuyalım İsa Mesih Ferisiler için ne buyurdu:

Matta 24

13-14 «Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin Egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz; ne kendiniz içeri giriyorsunuz, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz!
15«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri ve kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat daha cehennemlik yaparsınız.
16«Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, `Tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama tapınaktaki altın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.'
17 Budalalar, körler! Hangisi daha önemli, altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı?
18Yine diyorsunuz ki, `Sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama sunaktaki adağın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.'
23«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, anasonun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal Yasa'nın daha önemli yönleri olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi.
24 Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır, ama deveyi yutarsınız!
25«Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, ama bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur.
26 Ey kör Ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar.
27 «Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen, ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz.
28 Dıştan insanlara doğru kişilermiş gibi görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz.
29 «Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yaparsınız, doğru kişilerin türbelerini donatırsınız.
30 `Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik' diyorsunuz.
31 Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza siz kendiniz tanıklık ediyorsunuz.
32 Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin!
33 «Sizi yılanlar, sizi engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?
34İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız.
35Böylelikle, doğru kişi olan Habil'in kanından, tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya'nın oğlu Zekeriya'nın kanına kadar, yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız.
36 Size doğrusunu söyleyeyim, bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır.
37 «Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleritaşlayan Kudüs! Bir tavuk, civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını öylece toplamak istedim, ama siz istemediniz.


Daha başka kanıta gerek var mı bırakalım Pavlos konuşsun ve içini döksün..
Zira,
7.kriter de Pavlos'u tutuyor

Resullerin İşleri 23:6
"Ben Ferisi oğlu Ferisi'yim"

Galatyalılara 1

13 Yahudi dinine bağlı olduğum zaman ne tür bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın topluluğuna alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum.
14Atalarımın geleneklerini savunmakta son derece gayretli ve Yahudi dininde, yaşıtım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim.

Pavlos aynen kendini tanıttığı gibiydi, bakın diğer havariler onu güya peygamber olmadan önce nasıl anlatıyor..

Resullerin İşleri 7

54. Kurul üyeleri bu sözleri duyunca küplere bindiler, İstefan'a karşı dişlerini gıcırdattılar. 55. Kutsal Ruh'la dolu olan İstefan ise, gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü.
56. "Bakın" dedi, "göklerin açıldığını ve İnsanoğlu'nun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum."
57. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefan'a saldırdılar. 58. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefan'a karşı tanıklık etmiş olanlar, abalarını Saul (Pavlos'un diğer adı) adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar.
59. Taş yağmuru altında İstefan, "Rab İsa, ruhumu al!" diye yalvarıyordu.
60. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!" Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.

İstefanos'un dövülüp ölmek üzereyken Pavlos'un ayağına bırakılmasına Pavlos ne yapar sizce?

Resullerin İşleri 8

1
İstefan'ın öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Kudüs'te inanlılar topluluğuna karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç tüm imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. 2. Bazı dindar kişiler, İstefan'ı gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. 3. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.

Peygamberler, Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin tecellileridir. Bir peygamber asla suçsuz birinin ölümüne memnun olmaz ki dindarlara da eziyet nerede!

Ve İsa Mesih der ki..

Matta Bap 5
17 «Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.
18 Size doğrusunu söyleyeyim,
gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.
19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en alçak sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde yüce sayılacak.

Ama Pavlos hızını alamaz ve bariyerlere çarpar.

Galatyalılar 3:13,
"İsa Mesih bizi Şeriatın lanetinden kurtardı."

..ve..

Romalılara 3:28

28Çünkü insanın, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığı kanısındayız. ."

Şimdi "Daily News"e ait 25/6/84 tarihli "Shock survey of Anglican Bishops" (Anglikanların şok edici bildirimi )adlı haber başlığında şunları okuyoruz:

"İngilizlerin Anglikanlarının  %50 sinden fazlası İsa Mesih'in ilahlığını reddediyor. 39 kurumdan 31'i İncil mucizelerinin aslından şüphe ediyor."

* Hıristiyanların hiçbir zaman İsa Mesih kurban edildi dememleri gerekir aksi halde Tevrat'la çelişkiye düşerler (Hoşea 6:6) ve (Matta 9:13 ve 12:7).

* Hıristiyanların hiçbir zaman İsa Mesih'in haça gerildiğine inanmamaları gerekir. Gerildi diye ikna etmek peygamberliğine ters düşer bunun için bkz. (Tesniye 13:5, 21:22-23) 

Çarmıh hikayeleri nereden geliyor?

V. Taylor, "The Atonement in the New Testament Teaching." adlı eserinde Pavlos'un çarmıh hikayesini tedricen oluşturduğunu belirtmektedir.Bunun için Bkz. Romalılara 4:25, Galatyalılara 6:4, ve Efeslilere 5:2, tarihi kendiniz okuyun elimizdeki İncil Hz.İsa(as)'nın değil Pavlos'undur.

Kime inanacağız?*

İsa Mesih Tevrat'ı bozmaya gelmedi. (Matta 23:2-3)

Halbuki Pavlos Tevrat'ın öğretilerini bozdu.(R.İ. 13:39).

İsa Mesih ne zaman çarmıha gerildi?*

(Markos 15:25)
3. saatti ve onu çarmıha gerdiler.

(Yuhanna 19:14)
6. saatti ve İsa Mesih daha asılmamıştı.

Haçı kim taşıdı?*

(Matta 27:32)
Dışarı çıktıklarında Simun adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar (Bkz.Luka 23:26 & Markos 15:21)

(Yuhanna 19:17)
İsa Mesih çarmıhı kendi taşıyordu.

İsa Mesih'i neyin üstüne koydular?*

(Markos 15:21)
İsa Mesih'i haça gerdiler.

(Petrus 2:24)
İsa Mesih'i ağaca astılar.(ayrıca Bkz.Gal 3:13)

İsa Mesih'e içmek için ne verdiler?*

(Markos 15:23)
O'na mürle karışık şarap vermek istediler, ama içmedi.

(Matta 27:34)

Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler.

 Yehuda'ya ne oldu?*

(Matta 27:5)
"Kendini astı."
(R.İ. 1:18)
"Yehuda yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. ."

İlk Hıristiyanların çoğu Yehuda'nın çarmıha gerildiğine inanırlardı. Basilit, Doketae, Marsionit İncil'leri de böyle der..

İsa Mesih'in mezarına kim gitti?

(Yuhanna 20:1)
"Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü."

(Matta 28:1)
Mecdelli Meryem ve başka bir Meryem.
(Luka 24:10)
Mecdelli Meryem,  ve başka bir Meryem and Yohana ve başka kadınlar.
(Markos 16:1)
Mecdelli Meryem ve başka bir Meryem ve Sa-lo'-me.

Ya melekler?? *

(Yuhanna 20:12)
Bir kadın İsa Mesih'in mezarında iki melek gördü.
(Matta 28:2)
İki kadın bir melek gördü
(Luka 24:3)
Üç kadın iki adam gördü.
(Markos 16:5)
Üç kadın bir adam gördü.

Kime söylendi?

(Luka 24:9)
Mezardan dönen Mecdelli Meryem  ve James'in annesi Meryem ve Yohana bütün bunları Onbirlere ve diğerlerinin hepsine bildirdiler

(Markos 16:8)
Mecdelli Meryem and Meryem and Salome mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.

Öngörülen çarmıh hikayesi bir karmaşadır. Çünkü İsa (as) çarmıha gerilmemiştir. Luka 20:34-36, 24:36-41, İbranilere 5:7 and Yuhanna 20:17 bunu destekler

Kur'an-ı Kerîm: 4:157

Ve "Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.

Matta 27:46
".. Tanrım Tanrım neden beni bıraktın?"

Bu sözler İsa Mesih'ten başkasının olamaz mı? Gerçekten de ölüme bir peygamberini terketmek bu kulu incitmez miydi?
Görülüyor ki Pavlos Teslis'i yavaş yavaş empoze ediyor.

Yuhanna 17:3

3. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.
4. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.

BİR KAÇ ÇELİŞKİ VE MANTIK HATASI ÖRNEĞİ

Şela kimin oğlu ? : Arpakşad'ın ( Tekvin: 11-12) - Kainan'ın (Lukas: 3-36)
Harun (A.S) nerede öldü ? : Hor dağında ( sayılar . 20-28) - Mosereya'da ( Tesniye :10-6)  
Davud ( A.S)'u kim tahrik etti ? : Tanrı (II.Samuel: 21/1) - Şeytan (Tarihler : 21-8)  
Yehoyakin kaç yaşında kral oldu ? : 18 yaşında (II.Krallar : 24-8) - Sekiz (II.Tarihler : 36-9)  
Nuh (A.S) her canlıdan kaçar tane aldı ? : İkişer ( Tekvin : 6-19) - Yedişer (Tekvin : 7-2)  
Ahazya kaç yaşında kral oldu ? : Yirmi iki ( II.Krallar : 8-26 ) - Kırkiki ( II.Tarihler: 22-7)  
Saulun kızı Mikal çocuk doğurdu mu ? : Çocuğu olmadı (I. Samuel : 6-23) - Beş çocuğu oldu ( I. Sauel : 21-8)

İnsan kaç yıl yaşayabilir ? : En çok 120 yıl: ( Tekvin 6-3) - 403 yıl ( Tekvin : 11-13)
Tanrı yorulur mu ? : Rab yorulmaz : ( İşaya : 40-28) - İstirahat eder.( Tekvin : 2-3)
Yusuf (A.S) 'ın babası kim ? : Yakup ( Matta: 1-16) - Heli (Luka : 3-23)
İbrahim'den Davud'a kaç nesil vardır ? : 14 (Matta : 1-17) - 15 (Luka: 3-31-34)
Eriha'dan çıkarken İsa'dan kaç kör yardım istedi ? : İki : (Matta: 20-30) - Bir (Markos : 10-46)
Hz. İsa ' nın şehadeti doğru mudur ? : Evet (Yuhanna: 5-31) - Hayır ( Yuhanna: 8-14)
Haçı kim taşıdı ? : Simon (Luka : 23-26) - İsa (Yuhanna : 19-17)
Yahuda İsa'yı öptümü ? : Öptü (Matta : 26-49) - Öpmedi ( Luka: 22-49)
Kabirden çıkan cinlenmişler kaç kişi idi ? : İki (Matta : 8-28) - Bir (Markos:5-7)
Hz. İsa'yı kim kabre koydu ?: Yusuf ve Nikodimus (Markos: 15-46) - Sadece Yusuf: ( Yuhanna:19-42)
Mezarda kaç melek göründü ? : Bir (Matta: 28-2) - İki (Yuhanna : 20-12) *
Yorulan tanrı : "... Ve tanrı yaptığı işi yedinci günde bitirdi ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti, dinlendi..." (Tekvin 2/2-3). Kim dinlenir, tabi ki yorulan tanrılar.
Pişman olan, acı duyan tanrı : " Ve Rab yeryüzünde insanı yarattığına pişman oldu ve yüreğinde acı duydu " (Tekvin 6/6).
Güreşte yenilen tanrı : " ... ve Yakup, seher sökünceye kadar bir adamla gü-reşti... (adamı yenince) adam Yakub'a dedi :Adın nedir ? Yakup. Yine adam ona, "artık sana Yakup değil, ancak İsrail  denecek çünkü insanlarla ve Allah ile uğraşıp onları yendin. " (Tekvin : 33/24-29) 
Korkak tanrı : " Ve Rab... derede oturanlar, kovamadı, çünkü demirden savaş arabaları vardı." (Hakimler (1/19). Demirden savaş arabalarından korkan bir tanrı...
Kinci bir tanrı : " Rab diyor, seninle milletleri, atı ve binicisini, cenk arabasını ve binicisini, erkeği ve kadını, kocamış adamı ve genci, genç adamı ve ere varmamış kızı, çobanı ve sürüsünü, çiftçiyi ve çiftini, valileri ve kaymakamları... kıracağım..." (Yeremya : 51/20-26)


Kullanılan Kaynaklar:

1) Kitab-ı Mukaddes Tercümesi (Yunan ve Keldani Dillerinden),
2) Kutsal Kitap Web Sayfası,
http://www.kutsalkitap.org
3)
http://www.beconvinced.com (İnt. Sf.)
4)
What Did Jesus Really Say (İsa Gerçekten Ne Dedi ?) (İnt. Sf.)This site courtesy of: Scooter

Powered by.... myfreeoffice.com.

Also Sponsored By:
| globalhighway | Virtual Biz | NoRiskBiz | Joint Venture | InfoSource One | Devante |

1