ส  ว   น  ธ  ร  ร  ม  พ  ร  ยิ  น  ดี  ต้  อ  น  รั  บ  ทุ  ก  ท่  า  น  ค่  ะ

สวนธรรมพร

                                                 

กล่องข้อความ: เครื่องพ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชและให้ปุ๋ยทางใบ ธรรมพรแอร์เชียร์ คิดประดิษฐ์โดย   นายเลิศศักดิ์ ปิติวิทยากุล (คุง)
         

     ประวัติความเป็นมาในการประดิษฐ์
    ผลงานรุ่นต่างๆ
    ประสิทธิภาพในการทำงาน
      หน้ารวมลิ้งค์
       airshear@thaimail.com      
         22 ธันวาคม พ.ศ. 2546       

                                           

                                                 Sign Guestbook    View Guestbook  

             

                                                                                  
                       Counter                                                                                           

1