ผลการคัดเลือกโควต้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงเรียนปากพูน  ปี  2546

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะวิชา

ประเภท

 

นางสาวกัลญา ผะสารพันธ์

บริหารธุรกิจ (การเงิน)

โควตาปกติ

81

นายคธาวุธ ชูไกรไทย

วิศวกรรมศาสตร์ ( โยธา, ไฟฟ้า,เคมี )

โควตาปกติ

260

นางสาวณัฎฐาภรณ์ ขุนดำ

ภูมิภาคศึกษา

โควตาปกติ

1022

นายสราวุธ สังงาม

เทคโนโลยีฯทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

โควตาปกติ

1033

นายสาธิต นาคสุวรรณ์

ทายาทเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

โครงการทายาทเกษตร

1034

นายสาธิต นาคสุวรรณ์

วิศวกรรมศาสตร์ ( โยธา, ไฟฟ้า,เคมี )

โควตาปกติ

1038

นางสาวสายพิณ พรหมทอง

การบัญชี (การสอบบัญชี)

โควตาปกติ

1129

นางสาวสุภาพร รัญจุล

สารสนเทศศึกษา

โควตาปกติ

1361

นางสาวเอมอร หิรัญประสิทธิ์

นิเทศศาสตร์

โควตาปกติ

1