Logo01.gif

1. ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนให้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการมาโรงเรียน

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้ทันสมัย ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์กับเทคโนโลยีและสารสนเทศ จนเชื่อมั่นที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมแห่งอนาคตได้

4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดในจิตใจ
ของนักเรียน  และเยาวชนโดยทั่วไป

5.เตรียมสถานศึกษาให้มีความพร้อมที่จะรองรับการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม
เด็กทุกกลุ่ม ทั้งปกติ พิการ ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้วางระบบ และกำกับมาตรฐาน

7. พัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพของกรมสามัญศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอก 1