บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน หน้าที่พิเศษ
1 นางสุนีย์  รัตนคช เคมี ม.4
วิทยาศาสตร์ ม.2
หัวหน้าหมวด
งานแนะแนว
2 นางสาวกัลยาณี  ท้าวนิล ชีววิทยา ม.4
วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ ม.4
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา
งานแนะแนว
3 นางจิตรา  สังข์เกื้อ ชีววิทยา ม.5
วิทยาศาสตร์ ม.1
งานแผนงาน
งานแนะแนว

งานปกครอง
4 นางอรพรรณ  ศิริพรประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ ม.5
วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ ม.6
งานโรงเรียนกับชุมชน
5 นายจงรักษ์  ธรรมมิกะกุล ชีววิทยา ม.6
วิทยาศาสตร์ ม.3
งานโสตทัศนูปกรณ์
6 นายเทียนชัย  แสงชาตรี ฟิสิกส์ ม.4,ม.5,ม.6 งานแผนงานฝ่ายวิชาการ
7 นายชำนาญ  นำนาผล เคมี ม.5 และม.6 หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์
8 นายวรรณชาติ  ศรีม่วง วิทยาศาสตร์ ม.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
1