งาน/โครงการ  ปีการศึกษา  2545

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี

 12,000

พ.ค.-มิย. 45 ,พ.ย.-ธ.ค. 45

อ.จงรักษ์ ธรรมิกะกุล
2 โครงงานวิทยาศาสตร์

 -

พ.ค. 45 -ก.พ. 46

อ.กัลยาณี  ท้าวนิล
3 วันวิทยาศาสตร์

 3,750

พ.ค. - ส.ค. 45

อ.สุนีย์  รัตนคช
4 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

2,090

พ.ค.45-ก.พ.46

อ.จิตรา  สังข์เกื้อ
5 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

พ.ค. - ส.ค. 45

อ.สุนีย์  รัตนคช
6  โครงการพัฒนาห้องเรียนฟิสิกส์

7,000

พ.ค.45-ก.พ.46

อ.เทียนชัย  แสงชาตรี

 

 

1