ภาพรวมของโรงเรียน (SCHOOL PROFILE)

ชื่อโรงเรียน   ปากพูน

สถานที่ตั้ง   หมู่ที่ 8 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80000 โทร. 0-75 345414 โทรสาร0-75345414

สังกัด กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บริเวณโรงเรียน เนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน

วันก่อตั้งโรงเรียน 27 มิถุนายน 2500

สัญลักษณ์ ประภาคาร และเรือ ความหมาย ประภาคารนำนาวา การศึกษานำชีวิต

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน - สีเหลือง

คำขวัญ สุขภาพดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชาโน ภวังโหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชปากพูน

อักษรย่อของโรงเรียน ป.พ.

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“นักเรียนโรงเรียนปากพูนทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม สามารถดำรงตนท่ามกลางธรรมชาติ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม”


1