กระดาษรีไซเคิล

 บทคัดย่อ

กระดาษเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กันมากมายและมีความจำเป็นมากในโรงเรียน กระดาษบางประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือทำลายโดยการเผาทิ้งเลย กลุ่มของผมจึงเล็งเห็นว่าน่าจะนำกระดาษที่เหลือใช้มาแปรรูปใหม่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

ดังนั้นจึงนำกระดาษที่ใช้แล้ว 2 ประเภทคือกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษสมุด โดยแยกทำกัน เอากระดาษไปแช่น้ำแล้วปั่น ผสมแป้งมันเพื่อให้เป็นตัวประสานจากนั้นร่อนลงตะแกรงแม่พิมพ์ในอ่างน้ำเกลี่ยให้เสมอ นำไปตากแดดให้แห้งจะได้เนื้อกระดาษริไซเคิลจากที่ใช้แล้วมาใช้ใใหม่ตามลักษณะของเนื้อกระดาษ

จากการทำโครงงานนี้ได้กระดาษมาทำการ์ดอวยพร ทำกล่องใส่ของและใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นที่น่าพอใจ

 

 

 ผู้ทำโครงงาน

            นายอลงกต รัตนะ

            นางสาววิภารัตน์ วิมลมาศ

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

            นางจิตรา สังข์เกื้อ

 

 

 

 

 

 

 

1