เปลือกไข่ไล่มด

บทคัดย่อ

การทำโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่มดระหว่างเปลือกไข่เป็ดกับเปลือกไข่ไก่ และเพื่อทดลองวิธีทำโครงงานเปลือกไข่ไล่มดซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและปลอดสารพิษ

การทำเปลือกไข่ไล่มดมีวิธีการทำดังนี้ นำเปลือกไข่ไปย่างแล้วตำให้ละเอียด เติมน้ำสะอาดลงไปในอัตราส่วน 1:2 ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วใช้ผ้าสะอาดกรองเอาแต่น้ำใส ตักใส่ภาชนะแล้วนำไปฉีดไล่มด จากการทดลองทั้งน้ำยาที่ทำจากเปลือกไข่เป็ดและเปลือกไข่ไก่สามารถไล่มดได้ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น

         ผู้จัดทำโครงงาน

                    นางสาวบุษบา ตรังคานนท์

                    เด็กหญิงวิภาดา ภาชีรักษ์

                    เด็กหญิงสุนิษา รัตนพันธ์

                    เด็กหญิงกมลทิพย์ สกุณา

 

            อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

                    นางสาวกัลยาณี ท้าวนิล

                    นางจิตรา สังข์เกื้อ

1