เครื่องบำบัดน้ำเสียจากผักตบชวา

 

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ได้ทดลองการทำเครื่องบำบัดน้ำเสียจากต้นผักตบชวา เพื่อศึกษาว่าผักตบชวาสามารถดูดซับไขมันจากน้ำเสียได้หรือไม่ โดยนำผักตบชวามาปั่นหยาบ นำถ่าน กรวด ทรายละเอียดล้างให้สะอาดใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ทำไส้กรองเป็ยลำดับชั้น แล้วนำเครื่องบำบัดน้ำเสียมาทดสอบคุณภาพ โดนนำน้ำจากการล้างจาน และน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่มีคราบไขมันตกค้างอยู่ จากผลการทดลองปรากฏว่าผักตบชวาสามารถดูดซับไขมันได้จริง โดยมีถ่านเป็นตัวกำจัดกลิ่น จึงทำให้น้ำที่ได้จากการกรองสะอาด นำไปรดต้นไม้ เลี้ยงปลาได้

 

ผู้ทำโครงงาน

        

            นายเทวัญ เนียมกรด

            นายธรรมศาสตร์ จันทรัตน์  

            นายอภิสิทธิ์ หนูทอง                      

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

            อาจารย์จิตรา สังข์เกื้อ

            อาจารย์กัลยาณี ท้าวนิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1