ผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์

ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

วันที่  4 - 5  กรกฏาคม  2545


นักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 17 รายการ ได้รับรางวัล 11 รายการ ดังนี้

1.   การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- นายนิพนธ์ โสภา
- นายสราวุธ สังงาม
- นางสาวนฤมล สุพันธ์

 **ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

2. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น
- เด็กห&##3597;ิงวนิษา เล็มเละ
** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

 

 

 

 

 

2.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ปลาย
โครงงานการเลี้ยงปูนิ่ม
- นางสาวขวัญฤทัย ไทรทอง
-นางสา荗อุษา มณีรัตน์
- นางสา&##3623;ยุติวรรณ เจริญภักดี
** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

2.4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ปลาย
โครงงานการทำข้าวหมากจากมันสำปะหลัง
- นายวิพล ทับทิมทอง
- นางสาวนิพาดา ปานมาศ
- นางสา&##3623;บุษบา ตรังคานนท์
** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

 

 

2.5 การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม. ต้น
- เด็กหญิงจำเนียร สังข์อินทร์

** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

 

 

 

2.6 การแข่งขันประกวดเรียงความ ระดับ ม. ต้น
- เด็กหญิงจำเนียร สังข์อินทร์

** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

- เด็กหญิงวนิษา เล็มเละ
** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

 

 

2.7 การแข่งขันประกวดเรียงความ ระดับ ม. ปลาย

- นายสราวุธ สังงาม
- นางสาวสุภาพร รัญจุล

** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ไม่มีโรงเรียนใดได้รับเหรียญทอง)

 

 

 

2.8 การแข่งขันตอบปัญหาระดับ ม. ต้น

** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

 

 

 

 

  1. การแข่งขันตอบปัญหาระดับ ม. ปลาย
   - นายคทาวุธ ชูไกรไทย
   - นายสาธิต นาคสุวรรณ
   - นางสาวสุพรรณี จำปีพันธ์

** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

 

 

10.  กิจกรรมเวทีวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น
การทำปลาส้ม
- นายทรงศักดิ์ กลสามัญ
- นายอภ&##3636;ชาติ ดังงา
- เด็กหญิงสมฤดี เต็มที่

** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย (ไม่ตัดสินผลการแข่งขัน)

 

 

  1. กิจกรรมเวทีวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ปลาย

เตาขี้เถ้า
- นางสา&##3623;จตุพร ธรรมรักษ์

** ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย (ไม่ตัดสินผลการแข่งขัน)

1