Blank 01

 

 

 

พันธ์ไม้งาม

www.hotmail.com

google.com

        ผู้จัดทำ.........

 

 

 

 

 

 

 

 

    การจัดสวน
     
  ผู้ออกแบบต้องศึกษาหลักการออกแบบ และจัดองค์ประกอบของการตกแต่งบริเวณเสียก่อนว่าจะใช้วัสดุอะไร หาได้ที่ไหน จัดวางรูปแบบอย่างไร จึงจะเหมาะสม และกลมกลืน การจัดองค์ประกอบของการจัดสวน คือ การใช้ต้นไม้กับก้อนหิน หรือต้นไม้ตั้งแต่สองต้นขึ้นไปนำมาจัดวางบนพื้นสนามให้เป็นกลุ่มควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความงาม โดยอาศัยหลักธรรมชาติเป็นแนวค                                                           


          

 

 
Media center PC