คลิกเพื่อออกความคิดเห็นครับ

 

http://www.dnaftb.org

http://www.genetics.org

http://www.kumc.edu/gec

http://hmg.oupjournals.org

http://gslc.genetics.utah.edu

http://www.nhrbc.org

http://www.azizstan.ac.th

ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ บางครั้งทำให้เราต้องปรับตัวโดยการหาความรู้เพิ่ม เติม เพื่อจะได้เข้าใจวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอาชีพครูควรจะได้มีการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสามารถถ่ายทอด หรืออภิปรายหัวข้อจากข่าวต่างๆ ที่มีการพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทัน เหตุการณ์ การเข้าอบรมของครูหมวดวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ครูมีความรู้ด้าน เกี่ยวกับ DNA และการปฏิบัติการสกัด DNA และการเพิ่มจำนวน DNA ในหลอดทดลองรวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร ยารักษาโรค เพื่อเสริมความสามารถทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการทางด้านพันธุศาสตร์Created by Suhaiming Moksu (Ming)
Contact webmaster : suhaiming@muslimthai.com

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ ของอาจารย์ นิแอ นิฮะ และอาจารย์มะลีซัน ยาโงะ อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2547

หน้าหลัก l การแยกดีเอนเอจากสิ่งมีชีวิต l การเพิ่มดีเอนเอในหลอดทดลอง l บทปฏิบัติการ l ผู้จัดทำ

1