םירתא תיינב
יקסיעו ישיא גוציל

םרוזו ענ רויצ לש תילדוכיספ תונמא תריצי
."םולח ומכ" עפומה רואתו ,תונומת ,ואדיו יעטק
םימב םיעבצ
.יטנתוא ינאידניא רפכ ןלוגה תמר - םילפמה ןוינחב
.חטשב םילויטה רואתו ,םוקמה לש תונומת רתאב
ןלוגב שפונ רפכ
יברעמה לילגבש "תצב" בשומב "בלחה ליבש"
.דועו תונומת רתאב ,תוננב עטמ ךותב שפונ תודיחי 5
תצב בשומ
"קוטשינב ירוא" רייצ - Ori Beanstock
ויתודואו ןמואה לש םירויצה תיירלג ,רתאב
קוטשניב ירוא
,עלס תבט - ןיחלמו טסינופוסקס Tevet Sela
.קסידה תשיכרו תונומת ,הדרוהל םיעטק ,ןמואה תודוא רתאב
עלס תבט
"סקירד ילא" רבעשל ןלגרודכה לש ישיאה רתאה הז
.ילא לש ויגשה לע םירופיסו ,ואידוו יעטק ,תונומת רתאב
לגר רודכ
.ויתודובעו ,םייח תורוק ,"םינולס ןור" לכירדאה לש ישיאה ורתא
תולכירדא
.תונומת ,רופיס רתאב ,הנש 18 הז וירופיס תא רפסמ "רפסמה ףסוי"
.רפסמה תודואו
רפסמה ףסוי
םירתנספ לש םיידעלב םינאובי "הניגנ ילכו "םירתנספה םלוע
.תוגצוימה תורבחה לכו ,הרבחה תודוא רתאב .םלועב םיבוטהמ
רתנספה םלוע
הקהלה תודואו תונומת רתאב הניפ שאר זולב תקהל
הניפ שאר זולב
.םאיא תקהל ,תרצויו תרמז
דועו תונותיע ,תועפוה ינמז ,העימשל םיעטק ,תונומת רתאב
םאיא Iyam
.קיתע יסרפ ילכ רוטנסב ןגנמו הנוב ןבזור לאומש לש אוה הז רתא
.ילקיסומ עטק ,ילכה לע רבסה , תונומת רתאב
םירוטנס הנובםינתינה םיתורישה ןלהל
.יפרג בוציע .1
.ןדוביעו תונומת תקירס .2
.דמיימ לת,הייצמינא תריצי:ןוגכ הידמיטלומ ימושי .3
.ואדיוו יעטקו הקיסומ יעטק תסנכה .4
.חוקלה םע בושמ יספט תריצי .5
.תוסינכ רפסימ לע םינותנ םע ,ךרתאל תוסינכ הנומ תסנכה .6
.תשרב םירתא לש לבגומ אל רפסימל תוירושיק .7
.תשרב םיישארה שופיחה יעונמ לכב םוסריפ .8Email TO ME
םירורבו םיטרפל