ทุนสาธารณประโยชน์ู้
 

ประกาศ.... สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อ สงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของ
สมาชิกและครอบครัว
ระเบียบเดิม (ประกาศไว้ ณ วันที่12 พ.ย. 2547)

อายุการ
เป็นสมาชิก
เงินสงเคราะห์
สมาชิก
บิดา-มารดา
1ปี - 5 ปี
5,000
2,500
เกินกว่า 5 ปี - 10ปี
7,000
3,500
เกินกว่า 10 ปี
10,000
5,000
  ระเบียบใหม่..>>>
อายุการ
เป็นสมาชิก
เงินสงเคราะห์
สมาชิก
บิดา-มารดา
1ปี - 5 ปี
8,000
4,000
เกินกว่า 5 ปี - 10ปี
12,000
6,000
เกินกว่า 10 ปี
20,000
10,000::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::
 
   1