:::: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด :::


        ::ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการกูสามัญ::

  • หลักฐานประกอบคำขอกู้สามัญ

1. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้ และผู้ค้ำ (พร้อมรับรองเอกสาร)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานของผู้กู้ และผู้ค้ำ (พร้อมรับรองเอกสาร)
   
  • การคำนวนสิทธิเงินกู้ (วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท)

1. สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์กู้สามัญ 30 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
   และสมาชิกต้องมีทุนเรือนอย่างน้อย 1 ใน 5 ของยอดวงเงินที่กู้ (ถ้าวงเงินกู้สามัญคูน
   30 เท่า ของเงินเดือนแล้ว แต่ทุนเรือนหุ้นน้อยกว่า 1 ใน 5 ของวงเงินกู้
   ต้องซื้อหุ้นพิเศษให้ครบตามเกณฑ์)
2. เมื่อหักเงินรายงวดกู้พร้อมดอกเบี้ยของเงินกู้สำนักงาน ฯ เงินกู้สหกรณ์ฯ ค่า
   ใช้จ่ายอื่น ๆ สมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 1,200 บาท
   (ไม่เอาเงินโอ.ที.มาคำนวน)
3. การยื่นกู้สัญญาใหม่ ต้องส่งสัญญาเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 งวด
4. หากกู้ยังไม่เกินสิทธิ์ (30 เท่าของเงินเดือน) สามารถยื่นกู้ได้ใหม่ได้ โดยไม่ต้อง
    ครบ 10 งวด แต่ต้องส่งสัญญากู้เดิมมาแล้วอย่างน้อย 1 งวด

 

  • การคำนวนสิทธิเงินกู้ (วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 600,000 บาท)

1. สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์กู้สามัญ 30 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
   และสมาชิกต้องมีทุนเรือนอย่างน้อย 1 ใน 4 ของยอดวงเงินที่กู้ (ถ้าวงเงินกู้สามัญคูน
   30 เท่า ของเงินเดือนแล้ว แต่ทุนเรือนหุ้นน้อยกว่า 1 ใน 4 ของวงเงินกู้
   สามารถซื้อหุ้นพิเศษได้์ไม่เกิน 5% ของยอดเงินกู้)
2. เมื่อหักเงินรายงวดกู้พร้อมดอกเบี้ยของเงินกู้สำนักงาน ฯ เงินกู้สหกรณ์ฯ ค่า
   ใช้จ่ายอื่น ๆ สมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
   (ไม่เอาเงินโอ.ที.มาคำนวน)

3. ผ่อนชำระต้นเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 100 งวด
4. การยื่นกู้สัญญาใหม่ ต้องส่งสัญญาเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 งวด หรือผู้กู้ได้รับ

เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินกู้ใหม่
5. การค้ำประกัน

5.1 ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 คน โดย 1 ใน 3 ต้องมีเงินเดือนเท่ากันหรือน้อยกว่าผู้กู้

ไม่เกิน 3 ขั้น

5.2 ใช้หุ้นค้ำประกันวงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว

5.3 ใช้เงินในบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์พิเศษทุกประเภทที่ฝากไว้ต่อ

สหกรณ์ค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 80% ของเงินฝากในบัญชี

5.4 จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ หรือจะใช้ข้อ 7.2 และ 7.3 รวมกันก็ได้

(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)

   
  • หลักเกณฑ์การกู้สามัญ
อายุเข้าเป็นสมาชิก
วงเงินกู้ไม่เกิน
หลักเกณฑ์การชำระ
ชำระคืน ( งวด )
ส่งต้นงวดละ
6 เดือน
10,000
20
500
20,000
32
650
12 เดือน
30,000
40
750
40,000
50
800
18 เดือน
60,000
75
800
80,000
85
950
24 เดือน
100,000
100
1,000
120,000
100
1,200
150,000
100
1,500
200,000
100
2,000
250,000
100
2,500
300,000
100
3,000
400,000
100
4,000
 
500,000
100
5,000
600,000
100
6,000
   ::::::::::::::  
 
::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::
 
   1