:: คณะกรรมการดำเนินงาน ::
 

นายสินชัย โพธิ์รัง
ประธาน
 

นางนาตยา จันทร์พินิจรัตน์  

รองประธาน

นายปราโมทย์ พลบุญ

รองประธาน

 

นายดุสิต รุ่งเรือง  

เหรัญญิก

นางกิ่งกาญจน์ อิ่มอุไรศิลป์

เลขานุการ

 

           น.ส.มุทิตา มุสิเกตุ           

ผู้ช่วยเหรัญญิก

น.ส.บุษบง ประสิทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางรัชนีย์ รักษาจิตต์
 
นายโชคชัย กิตติวิริยะพันธุ์
นายธนะชัย ชื่นนิยม
น.ส.สิริมา วิบูลย์ศรินทร์
กรรมการผู้จัดการ
 
กรรมการ
 กรรมการ
กรรมการ
   
นายยุทธนา นาคศรีสุข
 
น.ส.ณัฐฐาพร ศิลรัตน์
 นางดวงตา ตันสุวรรณรัตน์
นายถาวร ภูติรักษ์
กรรมการ
 
กรรมการ
 กรรมการ
กรรมการ
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย
น.ส.พูนสุข   ขจรบุญ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::