หลักประกันสำหรับเงินกู้
 
การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่กำหนดไว้ หลักประกันสำหรับเงินกู้นั้น ผู้กู้ทุกประเภทต้องใช้ค่าหุ้นที่ตนถืออยู่เป็นหลักประกันเงินกู้และให้มีข้อกำหนดต่อไปนี้
       
        1. เงินกู้ฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ทำให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ แล้วไม่ต้องมีอื่นอีก
        2. สมาชิกสามารถนำหุ้นของสมาชิกเอง มาค้ำประกันเงินกู้สามัญสัญญาเดียว หรือ
           เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญสัญญาก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) หรือเงินกู้อื่นใด
           มีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 90 แห่งค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
           ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
* หากเงินกู้สามัญ เกินกว่าร้อยละ 90 แห่งค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ต้องมีหลักประกัน
  อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
        2.1 สมาชิก (ไม่ได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้) ซึ่งคณะกรรมการ เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน
             ค้ำประกันอย่างไม่จำกัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น
             ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้นั้นทั้งหมด
        2.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง
             คณะกรรมการเห็นสมควร จำนำเป็นประกัน::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::
 
   1