:::::: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด :::::::
 
     

กลับหน้าหลัก

  

      
 1. ในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกติดต่อก่อนเวลา 12.00 น.
 2. ในการชำระเงิน ขอให้สมาชิกทวงถามใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
 3. การรับฝากเงินของสหกรณ์ฯ มีเงื่อนไขดังนี้
 • การฝากเงิน ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง
 • การถอนเงิน ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง หากมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ
  จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้่งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของ
  จำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • การถอนเงินฝากเกินกว่า 500,000 บาท ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้าอย่าง
  น้อย 2 วัน

.......................................................
     
       

                             

 

 

 

 
::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
:::::: © All rights reserved, Best view with 800*600 pixels. :::::
 
   1