Tilbake til Norsk Antipsykiatri: Dokumentindex

 
FAMPO – oktober 1999

Her følger mesteparten av FAMPOs offisielle rapport fra deres åpne møte i Trondheim i oktober 1999. Rapporten er før offentliggjort i avisa Vesterålen 5. november 1999 og i nyhetsgruppepostinga  Schengenavtalen – en trussel mot rettsstaten samme dato. Klammeparentesen i 3. avsnitt var tilføyd som saksinformasjon i nyhetsgruppepostinga.

Allmannamøte lørdag 23/10-99 kl 15.00-19.00. Britannia Hotel. Trondheim.

(…) Fra Herøy på Sunnmøre kom Kåre Torvholm. På overheadfremviseren viste han oss flere avslørende dokumenter fra det som Marie Lovise Widnes i sin avslørende bok kaller Fraglerskapet. Flere bevis på økonomisk utroskap i fiskerinæringen gjennom flere år. Både mediefolk, politikere og andre var innbudt til møtet, men de valgte å ikke møte siden de visste at det kom til å bli mange ubehagelige spørsmål å besvare. Å skrive om økonomisk svindel på høyt plan er det ingen journalister som har mage til. Det personlige motet er lavt i Norge.

I sin tid som politiker har ikke fru Widnes kunnet unngå å få øye på hva engelskmennene kaller «The Secret Government» Eller «Regjeringen bak regjeringen» eller også «Stortinget bak stortinget». Et hemmelig nettverk som klør hverandre på ryggen.

Tidligere lensmannsførstebetjent Gjert Abel Nærø ved Herøy lensmannskontor holdt et innlegg om sin befatning med «fraglerskapet». På en meget avbalansert og klar måte og uten bitterhet, men kanskje litt oppgitthet, redegjorde han om at han kun ville undersøke disse sakene på en grundig og politimessig måte. Men han kom altså til å tråkke «fraglerskapet» på tærne og måtte derfor erklæres utilregnelig. Han ble for farlig for de «usynlige» kameratene. Dette dreier seg jo om millionbeløp, for ikke å si milliarder [9 milliarder er beløpet hittil blitt dokumentert til]. Derfor er ingen anstrengelser store nok for å hindre avsløringer. Men et utbrudd av massegalskap eller schizofreniepidemi i Herøy kommune er vel også litt vanskelig å forklare. «Fraglerne» har nok tøyd flaksen litt for langt denne gangen. Når ballongen sprekker blir det nok ikke så kjekt å klø hverandre på ryggen mer.

Det er altså ikke bare «ukorrekte» forfattere som Aleksander Solsjenitsyn og Knut Hamsun som får smake psykiaternes vrede, men også «ukorrekte» politifolk som ikke vil innordne seg «fraglerskapet». De «usynlige» kameratene er blitt vant til at politiet ser en annen vei når det gjelder deres avvik fra loven, derfor var Gjert Abel Nærø en strek i regningen. Et uventet problem som måtte løses på deres måte.

FAMPO har nok å gjøre. Vi må rive masken av denne «synser-videnskapen» som blir misbrukt til politiske og kriminelle formål.

Det er ikke så mange år siden vanlige leger var hevet over «klagemuren» og slapp erstatningsansvar om de kappet av feil fot. Nå er timen kommet for psykiatrien. Hvor mye erstatninger må de ut med i fremtiden? Hvor mange liv har de eksperimentert bort? Støtt FAMPO og stå på!

FAMPO februar 2000

Her trykkes utdrag fra styreformann i FAMPO Dag Hiåsens medlemsbrev fra februar 2000. Hiåsen tillater i brevet mangfoldiggjøring. Vi innleder Hiåsens brev med et framsideoppslag fra Sunnmørsposten mandag 17. januar 2000:
Livredd etter drapstrusler
19. desember fekk Katrin Torvholm vite at hennar to år gamle dotter Sara ville verte utsett for ei ulukke. Beskjeden kom frå ein familievenn som hadde fått kjennskap til planar om å nøytralisere Kåre Torvholm og hans familie.
Katrin tek truslane svært alvorleg. Ho meiner at Torvholm-familien er fritt vilt etter den langvarige kampen faren har ført mot fiskefusk og annan påstått kriminalitet. – Eg er redd, sidan det gjeld Torvholm-familien er det ingen som reagerer, seier ho.”

Styreformann i FAMPO Dag Hiåsens medlemsbrev fra februar 2000:

(…) For de som ikke har deltatt aktivt i kjøret – for de som ikke selv har bivånet den foreliggende dokumentasjon - vil det måtte forholde seg utenkellig – som ufattelig – at tilstandene i dette landet ”best” kan sammenlignes med – de verste despotregimer!

Når det utgår ordre fra Justisdepartementet – at små barn skal tas av dage – overgår dette – hva ”selv” Gestapo ville og kunne være bekjent av å befatte seg med. Økonomisk kriminalitet i milliardklassen – sanksjonert av flere av ”våre” fremste tillitsvalgte – strålevåpen fraktet med fiskeskuter i ly av mørket til de nedlagte gruvegangene ved pelletsverket i Kirkenes – anvendelse av psykiatrien for nøytralisering av de som avdekker forholdene… utgjør kun noen av ingrediensene – fra den norske mafiaens virke.

Natt til 19. desember 1999 ble Kåre Torvholm oppringt og orientert om at hans tre barnebarn i
alderen 0-6 år skulle drepes! – I telefonsamtalen opplyses det om såvel oppdragsgivere som
metode. Telefonsamtalen er tapet og det fremgår bl.a. at barna skal elimineres for å ”nøytralisere”
Kåre Torvholm, Torstein Hansen samt undertegnede. De påfølgende hendelser samt ikke minst
identiteten  til vedkommende som overbrakte opplysningene – underbygger alvoret.

Den norske befolkning er gjennom år blitt utsatt for en kompakt hjernevaskning av den
mafiakontrollerte presse og kringkasting. – Ikke drapstruslene, men drapsorderen måtte
selvfølgelig ikke komme befolkningen til kunnskap.

Men – den 17.01.00 ble et intervju med Kåre Torvholms datter, Katrin, og farmoren til den ene
av de som skulle tillintetgjøres (2 mnd. ”gammel”.) – publisert i Sunnmørsposten. Den påfølgende dag 18.01.00 publiseres et intervju med undertegnede i den herværende lokalavis BygdePosten. Til journalistens avsluttende spørsmål angående ”ordregiver” – svarer undertegnede; - ”Jeg kan si så mye som at  den kommer fra Justisdepartementet, mer spesifikk enn det kan jeg ikke være nå.”
Avisoppslagene er presentert for flere politikere, for Justisdepartementet – undertegnede har samtalt med justisminister Dørum over telefon m.v.m.v.
 – Det er ikke engang foretatt et forsøk på dementi!!!
De som ikke måtte fatte å evne hva dette innebærer – vil det være totalt hensiktsløst å forsøke å vekke opp fra den propagandainntatta dvale.
 I løpet av de seneste par uker har Justisdepartementet, stortingspolitikere m.fl. mottatt en rekke henvendelser. (…) Stortingspolitikere er oppsøkt og forelagt avisoppslagene. (…)

(Vi) er i besittelse av dokumentasjon vedrørende en rekke forhold – begått av den norske mafiaen – alias fraglerskapet! Regnskaper hvor milliontap er vekkført – statsautoriserte revisorers påtegning – avtalefestet økonomisk  kriminalitet penneundertegnet av politikere – psykiatrisk plantete diagnoser – taper (lydbåndopptak) hvor toppfolk innen finans forsøker å true/krever bevisødeleggelse samt uttalelser fra nevnte ”kategori” der det tilkjennegis å gi blanke i straffeloven… utgjør noen ”smaksprøver” fra menykartet!

For de som fortsatt måtte tilkjenne seg evne til – selvstendig oppfattelse og tenkning – bør det være mer enn tilstrekkelig å begå egenlesning – av den nye psykiatrilovens § 3-5. Denne paragrafen er avgjørende – m.h.t. enhver frihetsberøvelse/tvangsanvendelse. Den innledes med et tips-/angiveravsnitt. – Det påfølgende ledd inneholder hjemling for tvungen  undersøkelse. – Det nest siste ledd; ”Vedtaket kan påklages til fylkeslegen – uten oppsettende virkning!!! --- I klartekst:
i) Dop ned først – og spør når den det angår ikke lenger kan gjøre rede for seg.
ii) Når ble fylkeslegen eller ”riktigere” – fylkespsykiateren – en rettsinstans?

(…) Dette lovverket er et despotregime verdig!

LES SJØL!
Lov-”verkets” eneste reelle ”legitimitet” – (og psykiatriens ditto);
 – Er å kunne foreta bortrenskning avd emennesker som våger å tenke sjæl –
Av de mennesker som våger å avsløre de handlinger posisjonsbesittere begår.
Handlinger  av en karakter – som ikke tåler belysning!

Ingen, absolutt ingen – ble gitt adgang til å stille spørsmål ved eller drøfte konsekvenser av anvendelse av psykiatrilov-”verkets” § 3-5 – i de sentrale norske medier!!!
Ikke et kny vedrørende de forhold undertegnede ”bordla” – ble gjengitt i departementets referat fra konferansen ved (Holmen fjordhotell 20/21.09.99 – Ansv. red.).
 – Den siste sovjetstaten overgår samtlige av de ”kondemnerte” – hva ytringsknebling angår!

Propagandaen eser ut i strie strømmer fra de offentlige publikasjoner. (…)

Fredag (05.02.99) – noen dager før dette P.C.-føres:
En vill biljakt pågår på Gursken og Herøy. – Kåre Torvholm må stanses før overlevering av en årsmøterapport (til Søre Sunnmøre Fritidsfiskarlag/SSFFL der Torvhom er leder – Ansv. red.) som inkluderer underbygging av norsk mafiavirksomhet.
Kl. 19.00 skal Torvholm være brakt til endelig taushet. –
En bilkortesje ”tropper opp” utenfor underetegnedes bolig – for å feire Torvholms endeligt.
En sammenligning med Ku Klux Klan er i høyeste grad relevant.
* Men – igjen har mafiafanden bommet; –  Torvholm var informert! (…)
  1