ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน

ChiangMai Handy Tour License No.23 / 0129  Address 183 / 6 Chiang Klan Road Maung Chiangmai Thailand
License No.23 / 0129 183 / 6 Chiang Klan Road Maung Chiangmai Thailand 

 

  ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่..................
เล่มที่...................
ชื่อลูกค้า คุณ.................................................................................................  วันที่......../........../.2546
ที่อยู่...............................................................................................................
...............................................................โทร..................................................

จำนวน

รายการบริการ

จำนวนเงิน

ได้รับเงินโอนจาก ธนาคารไทยพานิช จำกัด ( มหาชน ) สาขา ย่อยประตูท่าแพ เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน .
เพื่อเป็นค่ามัดจำบริการ............................
โดยจะมาใช้บริการวันที่.........เดือน....................................พ.ศ........................
ราคาค่าบริการ................................................................................... บาท
ได้รับเงินโอนเพื่อมัดจำ เป็นจำนวนเงิน..................................................บาท
คงค้างและจ่ายเมื่อมาใช้บริการ..............................................................บาท
( จำนวนเงินเป็นตัวอักษร )........................................................


ลงชื่อ
.................................................................................
      (.......................................................................)

ผู้รับเงิน

ได้รับเงินค่าบริการครบถ้วนแล้วจะออกใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณ
       หลังจากได้รับเงินโอนจากท่านแล้ว จะแจ้งหมายเลขใบเสร็จรับเงิน และ ชื่อเว็บใน 
Site www.chiangmai4u.com/หมายเลขหรือชื่อลูกค้า ที่เก็บข้อมูลใบเสร็จรับเงินของท่านโดยทางอีเมล์ ท่านสามารถ 
Down Load
ใบเสร็จรับเงินและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน
เมื่อใช้บริการแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับท่าน
ขอขอบคุณในความไว้วางใจในบริการ
ChiangMai Handy Tour Team

Back To The www.chiangmai4u.com Page

1