วัน
###.. การจัดหน่ว..###
             กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 
 จัดตามอัตราและยุทโธปกรณ์หมายเลข 6 - 135 (23 ต.ค.31) ประกอบด้วย
    - กองบังคับการกองพันและกองร้อยบังคับการ
    - กองร้อยปืนใหญ่  3 กองร้อย
- กองร้อยบริการ 1 กองร้อย

กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับกา จัดตามอัตรากองพันและยุทโธปกรณ์หมายเลข 6 - 136 (23 ต.ค.31) - ภารกิจ อำนวยการและประสานการปฏิบัติของกองพัน
โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้บังคับกองพัน
สามารถควบคุมและบังคับบัญชากองพันได้
กองร้อยปืนใหญ่ - จัดตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ หมายเลข 6 - 137 (23 ต.ค.31)
- ภารกิจ ทำหน้าที่เป็นหน่วยยิงของกองพัน

กองร้อยบริการ - จัดตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ หมายเลข 6 - 139 (23 ต.ค.31)
- ภารกิจ ดำเนินการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท และซ่อมบำรุง
ยุทโธปกรณ์ของหน่วย เว้นเครื่องมือสื่อสารให้แก่หน่วยในกองพัน
ยามสงบเราฝึก ยามศึกเรารบ
1