วัน

กิจกรรม 5 ส.

  เรื่องของ ๕ ส นั้นคือ 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด (คือ วัตถุ และสถานที่) 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย (คือคน)
1. สะสาง คือ การแยกให้ชัดเจนระหว่างของที่จำเป็น กับของที่ไม่จำเป็น โดยการขจัดออกไป
2. สะดวก คือ การจัดวางของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน

3. สะอาด คือ การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ให้น่าดูอยู่เป็นนิจ
4. สุขลักษณะ คือ สะอาดตา โดยรักษา 3 ส.แรกอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้คงสภาพหรือดูดีอยู่เสมอ

5. สร้างนิสัย คือ การปฏิบัติให้ถูกต้อง และติดเป็นนิสัย
:- 1. สะสาง
ทำการแยกของที่ต้องการใช้
กับของที่ไม่ต้องการใช้ออกจากกัน
ขจัดของที่ไม่ต้อง
การหรือของที่มีมาก

          :- 2. สะดวก
ของที่ไม่ต้องการ ให้ขจัดออกไป ของที่ต้องการจัดวางให้เป็นระเบียบ
กำหนดที่วาง ทาสี ตีเส้นให้ชัดเจน
ติดป้ายชื่อ แสดงที่วางสิ่งของนั้น ๆ

:- 3. สะอาด ขั้นตอน
จุดที่ควรให้ความสนใจ ทุกอย่างรอบตัวเรา
พื้น ผนัง มุมอับ ใต้โต๊ะทำงาน เพดาน ฯลฯ

:-4. สุขลักษณะ ขั้นตอน
สะอาดตาโดยรักษา3ส.แรกอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้คงสภาพหรือดูดีอยู่เสมอ
:- 5. สร้างนิสัย
กำลังพลมีคุณภาพ   มีทัศนคติที่ดี
ในการทำงานงาน   มีคุณภาพ
กำลังพลมีความสามัคคี             
เสียสละเพื่อส่วนรวม
ภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงาน
1