กองพันทหารปืนใหญที่ 103

ได้ดำเนินการตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
สายสามัญสำหรับทหารกองประจำการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยใช้หลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้
และคุณวุฒิของทหารกองประจำการ
ที่ขาดโอกาสในการศึกษา
ในระบบโรงเรียน ให้มีโอกาสศึกษา
ในระหว่างที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
###ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน###
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ .. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ..ป.พัน.103
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
รายละเอียดที่หน่วยได้ดำเนินการมีดังนี้คือ

1. เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดการศึกษา
 1.1 พ.ท.เชาวถทธิ์  สังฆถทธิ์    ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ป.พัน.103
 1.2 ร.อ.ปฏิภาณ พนาพิศาล       ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ป.พัน.103
 1.3
ร.ท.ศุภชัย อินทร์โฉมงาม   ครูประจำกลุ่ม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 1.4
จ.ส.อ.สุทธิรักษ ์ คงหินตั้ง    ครูประจำกลุ่ม (ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น)
 1.5
ร.ท.รณรงค์ โพธิ์กลางดอน   เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียน ป.พัน.103
 1.6
จ.ส.อ.สุวิทย์  แหวนในเมือง  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียน ป.พัน.103
 1.7
ส.ท.ปรีชา มยุโรวาส            เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียน ป.พัน.103
 


2. การศึกษาแบบ วิธีเรียนทางไกล (หลักสูตรเก่า)


   2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ

หลักสูตรการศึกษา

กิจกรรมระหว่างการศึกษา
หมายเหตุ
1.

วิชาสายสามัญ
1.ภาษาไทย
2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.คณิตศาสตร์
4.โลกของงานอาชีพ

- พบกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่เวลา1800 - 2100 น.จำนวน20ครั้งต่อภาคเรียน
- พบกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
7-8 ครั้งต่อภาคเรียน
- เมื่อศึกษาครบ 4 หมวดวิชาบังคับ
แล้วสามารถเทียบโอนวิชาชีพได้
3 หมวดวิชาชีพ

   2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ
หลักสูตรการศึกษา
กิจกรรมระหว่างการศึกษา
หมายเหตุ
1.

วิชาสายสามัญ
1.ภาษาไทย 1
2.สังคมศึกษา 1
3.พลานามัย 1
4.วิทยาศาสตร์

5.เกษตรกรรม

- พบกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา1800 - 2100 น.จำนวน20ครั้งต่อภาคเรียน - พบกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
8 ครั้งต่อภาคเรียน

- เมื่อศึกษาครบ 5 หมวดวิชาบังคับ
แล้วสามารถเทียบโอนวิชาชีพได้
3 หมวดวิชาชีพ
วิชาเลือก ทั้งระดับ ม.ต้น.
และ ม.ปลาย คือ
- อาชีพ 1,  - อาชีพ 2,  อาชีพ 3

3. การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ

หลักสูตรการศึกษา

กิจกรรมระหว่างการศึกษา
หมายเหตุ
1.

กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน
1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
1. พัฒนาทักษะชีวิต 2

- พบกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง
ตั้งแต่เวลา1800 - 2100 น.จำนวน 20 ครั้ง ต่อภาคเรียน
- พบกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

- เมื่อศึกษาครบ 5 หมวดวิชาพื้นฐาน
แล้วสามารถเทียบโอนหมวดวิชา
ประสบการณ์ได้ 3 หมวดวิชาชีพ

3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ

หลักสูตรการศึกษา

กิจกรรมระหว่างการศึกษา
หมายเหตุ
1.

วิชาสามัญ
1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
1. พัฒนาทักษะชีวิต 2

- พบกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา1800 - 2100 น.จำนวน 20 ครั้ง ต่อภาคเรียน
- พบกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

- เมื่อศึกษาครบ 5 หมวดวิชาพื้นฐาน
แล้วสามารถเทียบโอนหมวดวิชา
ประสบการณ์ได้ 3 หมวดวิชาชีพ

กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ คือ
1.พัฒนาสังคมและชุมชน
2.พัฒนาทักษะชีวิต
3.พัฒนาอาชีพ


4. รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/46 ศูนย์การเรียนกองพันทหารปืนใหญ่ที่103

   4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

ลำดับ
ยศ - ชื่อ
ลำดับ
ยศ - ชื่อ

 


1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

นักศึกษาเก่าภาคเรียนที่ 3

ระดับ ม.ต้น ( 1 นาย )
พลฯ อาทิตย์     ยนวิสูตร

นักศึกษาเก่าภาคเรียนที่ 2

ระดับ ม.ต้น ( 5 นาย )
พลฯ วันชัย     ป้องโล่ห์
พลฯ ศรจักษ์    แคกระโทก
พลฯ เอี่ยม      อ่วยกลาง

นักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1

ระดับ ม.ต้น ( 9 นาย )
พลฯ พงศกร    สถิตหทัย
พลฯ ประยุทธ   เวียงสิมมา
พลฯ ธวัชชัย    หมั่นจิตร
พลฯ นิธิสิทธิ์    นามจันดา
พลฯ วินัย       หมั่นอุตส่าห์

 

 

4.
5.

 

 

6.
7.
8.
9.

 

 

พลฯ แจ็ค    เกิงซาเนตร
พลฯคำภีร์   หนูบุญมา

 

 

พลฯ คีรินทร์    ศรีบุรี
พลฯ ทองศุกร   บุตรศรี
พลฯ ประทีป    อาบโคกสูง
พลฯ อาทิตย์    ศรีชัยภูมิ

   4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

ลำดับ
ยศ - ชื่อ
ลำดับ
ยศ - ชื่อ

 


1.
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

นักศึกษาเก่าภาคเรียนที่ 3

ระดับ ม.ปลาย ( 8 นาย )
พลฯ คมสันต์    สีนามบุรี
พลฯ ยุทธศักดิ์   แก่นนอก
พลฯ ศุภโชค    เหลี่ยมมุกดา
พลฯ วิฑูร       อุ่นเสือ

นักศึกษาเก่าภาคเรียนที่ 2

ระดับ ม.ปลาย ( 4 นาย )
พลฯ สมพร     บำรุงนอก
พลฯ สำราญ    เบ้านอก

นักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1

ระดับ ม.ปลาย ( 9 นาย )
พลฯ มนัส        ผางเวียง
พลฯ ประรีณะ   เรือนคง
พลฯ อัครพล    ศูนย์วงศ์
พลฯ เฉลา      เซ็นจะบก
พลฯ ขันตรี     โทมา
5.
6.
7.
8.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
พลฯ สมเกียรติ    คิดถูก
พลฯ เกรียงไกร    ดุงทอง
พลฯ สมบัติ        อันทะเกตุ
พลฯ สุทิน           แสงศรี
พลฯ วรวุฒิ    นันทจันทร์
พลฯ บุญนำ   ทองเรือง
พลฯ ทองเหลือง   ขึ้นภูเขียว
พลฯ มงคล         ลานอก
พลฯ ปิยวิทย์       สถิตชัย
พลฯ คมสัน        คิดเห็น

ผลการดำเนินการ
    จากการดำเนินการที่ผ่านมา มีพลทหารกองประจำการ สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 576 นาย
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 452 นาย
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 124 นาย

1