วัน
###.. ภารกิจ - ขีดความสามารถ..###

1.ภารกิจ ดำเนินการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่สนาม
 โดยทำหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยส่วนรวมให้แก่ กองพลทหารราบ  
หรือเพิ่มเติมกำลังยิงให้แก่หน่วยทหารปืนใหญ่สนามอื่น ๆ
2.ขีดความสามารถ
2.1 ดำเนินการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่สนามอย่างต่อเนื่อง
และทันเวลา ให้แก่หน่วยรับการสนับสนุน
2.2 เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร การต่อสู้ป้องกัน
ภัยทางอากาศ งานแผนที่ปืนใหญ่สนาม และการค้นหา
เป้าหมายของกรมทหารปืนใหญ่
2.3 ดำเนินการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างจำกัดให้แก่
หน่วยในอัตรา  รวมทั้งการให้การรักษาพยาบาล
 
และการส่งกลับภายในกองพัน
2.4 เบิกรับและจ่ายสิ่งอุปกาณ์ทุกประเภทให้แก่หน่วยในอัตรา
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์บางชนิด และบันทึกรายการยุทโธปกรณ์ต่างๆ
รวมทั้งการปฏิบัติการขนส่งกระสุนและวัตถุระเบิดตามอัตรามูลฐาน
2.5 ดำเนินการติดต่อกับหน่วยทหารปืนใหญ่ ที่รับการเพิ่มเติม
กำลังยิงด้วยหมู่ยิงสนับสนุน
2.6 จัดหมู่ยิงสนับสนุนให้แก่  กองพันทหารม้า (ลาดตระเวน)
และกองพันทหารม้า (รถถัง) และจัด หมู่ตรวจการณ์หน้าให้แก่
กองพันทหารม้า (รถถัง) ของกองพลทหารราบได้
2.7 เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ 100 เปอร์เซนต์
และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่างจำกัด
ทหารปืนใหญ่ คือ ราชาแห่งสนามรบ
1