วัน

#####รถศูนย์อำนวยการยิงกองพันที่ปรับปรุงใหม่##### 

ทำไมจึงต้องปรับปรุงรถศูนย์อำนวยการยิง   

    การเพิ่มขนาดของแผ่นเรขายิง ให้สามารถยิงได้เต็มระยะยิงไกลสุด ของ
ปกค.25 เอ็ม 198 ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศในพื้นที่ปฏิบัติการ
ที่หน่วยรับผิดชอบเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานให้ จนท.มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
 สามารถอำนวยการยิงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  รูปแบบของรถ ศอย.พัน. ที่ปรับปรุงแล้ว
  การขยายขนาดโต๊ะแผนเรขา
  แผนที่สถานการณ์ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ
  ปรับปรุงรถพ่วง ขนาด 1 1/2 ตัน ให้ จนท.สามารถปฏิบัติงานบนรถพ่วงได้
 ต่อเติมปลั๊กไฟเพื่อบรรจุไฟให้สามารถปฏิบัติงานงานได้ตลอด 24 ชม.
  ขั้นตอนการปรับปรุง รถ ศอย.พัน.
 การทำโต๊ะแผนเรขายิง และแผนที่สถานการณ์ติดตั้งบน รยบ. 2 1/2 ตัน
 การทำพื้นที่รถพ่วง ขนาด 2 1/2 ตัน ให้ได้ระดับเดียวกันกับ รยบ.2 1/2 ตัน
 การทำโครงหลังคารถพ่วงให้สูงขึ้นเท่ากับโครงหลังคา รยบ.2 1/2 ตัน
 การทำโต๊ะนอย.พัน.,หน.จคน.,และจคน.บนรถพ่วงสามารถพับเก็บกับ     
     โครงรถพ่วงได้
 การทำราวเก็บ ปลย.ของ จนท.ที่ปฏิบัติงานบนรถ ศอย.
 การทำผ้าใบให้สามารถคลุม และพรางแสงในเวลากลางคืนได้
 การต่อจุดประจุไฟเข้าแบตเตอรี่
 การเดินระบบไฟบนรถ ศอย.และรถพ่วง โดยใช้ไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะจุด
 ดัดแปลงเสาอากาศ อาร์ซี - 292 ติดตั้งและขึ้นบนรถ 2 1/2 ตัน

  งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 30,000 บาท
 
  
ประสิทธิภาพ รถ ศอย.พัน.
  อำนวยการยิงได้อย่างรวดเร็วขึ้นและเต็มระยะยิงไกลสุดของปืนใหญ่
     ในอัตราของหน่วย
  การควบคุมและอำนวยการยิงทางยุทธวิธีกองร้อยปืนใหญ่
     ทำได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งทางสายและทางวิทยุ
  ระบบไฟฟ้ามีจุดประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชม.
  ไฟฟ้าภายในใช้ไฟส่องสว่างเฉพาะจุด     
      การพรางแสงเพื่อความอยู่รอดในสนามทำได้ดีขึ้น
  จนท.ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  อุปกรณ์บนรถพ่วง สามารถถอด - ประกอบได้
     ไม่ทำให้รถพ่วงผิดรูปแบบแต่อย่างใด

 

1