การปฏิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชน

                        กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ สาธารณชน 
                  และสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเช่น

 

การบริจาคโลหิต
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และ สถานที่ต่าง ๆ
การดำเนินการชุมชนเข้มแข็ง
ในหน่วยทหาร

กำลังพลร่วมพัฒนาชุมชน
และค่ายทหาร
จนท.เป็นวิทยากรอบรมกีฬา
แก่เยาวชน
การดำเนินการชุมชนเข้มแข็ง
ให้กับครอบครัวกำลังพล
1