การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป.สนามกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

ได้ทำการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป.สนามเป็นประจำทุกปี

                สำหรับลำดับขั้นตอนการฝึกก็เหมือนกับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย.ป.สนาม เพียงแต่มีการออกทำการฝึก

ทั้งกองพัน คือ ก่อนทำการฝึกก็มีการเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย จากนั้นก็เริ่มทำการฝึก

ตามลำดับขั้น ดังนี้.

 

 

เปิดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

 

ฝึกปฏิบัติภายในสนาม

 

ทำการฝึกภายในที่ตั้ง

 

ทำการฝึกในพื้นที่จริง

 

รับการตรวจสอบและประเมินผล

1