วัน
###.. การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ..###

             กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 
         ทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนามอยู่เป็นประจำทุกปี
   โดยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทำการฝึกหมุนเวียนกันระหว่างกองร้อยปืน
  
            ก่อนทำการฝึกได้มีการเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วยขึ้น 
มีการแยกเรียนตามส่วนที่จัดกำลังทำการฝึก วิชาที่ทำการเรียน แบ่งเป็น
          1.วิชาส่วนยิง
          2.วิชาอำนวยการยิง
          3.วิชาตรวจการณ์และแผนที่
        4.วิชาการส่งกำลังบำรุง
        หลังจากที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการแยกฝึก
ตามส่วนภายในที่ตั้งของหน่วย จากนั้นจะมีการฝึกทุกส่วนร่วมกันภายในที่ตั้ง เมื่อฝึกเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปคือการออกฝึกในพื้นที่จริง โดยในรอบแรกจะมีการตรวจสอบ และประเมินผลโดยกรรมการของหน่วยเอง ในรอบต่อไปจะมีการตรวจสอบและ ประเมินผลโดยกรรมการจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 หรือ กรรมการ จาก กองทัพบก ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยได้ทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม เป็นประจำทุกปี มีทั้งรับการตรวจสอบและประเมินผล จากกรรมการของ กองทัพบก และ จาก กรรมการของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ผลการตรวจสอบทุกครั้งอยู่ในเกณฑ์ " ดี " ถึง " ดีเยี่ยม " และหน่วยยังเคยได้รับรางวัลจากการตรวจสอบและประเมินผลอีกด้วย

ยามสงบเราฝึก ยามศึกเรารบ1