วัน

###โครงการพัฒนาสวัสดิการข้าราชการ (คพก.) ###    

   เป็นโครงการที่กองพันได้เริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ คือ
เพื่อบำรุงขวัญแก่กำลังพลและครอบครัว
ส่งเสริมให้กำลังพลรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตทุกอย่างให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
เพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยมีโครงการที่ได้ดำเนินอยู่ ได้แก่
      โครงการไม้ดอกไม้ประดับ
      โครงการพัฒนาแปลงมะม่วงหิมพานต์
      โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

                      
      

โครงการไม้ดอกไม้ประดับ  

 โครงการตั้งอยู่ภายในกองพันมี ร.อ.ยุทธิ์ พิมราช เป็นหัวหน้าโครงการ
ดำเนินการเพาะชำ บำรุงรักษา และจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับราคาถูก เช่น โมก,..

 

 


โครงการพัฒนาแปลงมะม่วงหิมพานต์


 โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 360 ไร่
   
ดำเนินการตัดแต่งกิ่ง,ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน,ดูแลรักษาและเก็บผลผลิต
ผลการดำเนินการในปี 2544 สามารถเก็บผลผลิตได้ 3,042 กก.โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหม่

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมกองทัพภาคที่ 2 พื้นที่จำนวน 360 ไร่
โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 200 ตัว
โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ จำนวน 300 ตัว
โครงการเลี้ยงแพะ จำนวน 22 ตัว
โครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว พื้นที่จำนวน 10 ไร่

 


1