กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

     หน่วยได้ส่งเสริมและฝึกอบรมกำลังพล ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว และนำรายได้จากผลกำไรของโครงการมาเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของหน่วย
โดยในแต่ละปี จะต้องใช้เงินเป็นทุนการศึกษาปีละ ประมาณ 150,000 - 200,000 บาท ซึ่งหน่วย มีโครงการดังนี้

1.โครงการไม้ดอกไม้ประดับ                2.โครงการเลี้ยงเป็ดเทศและห่าน
3.โครงการเลี้ยงแพะ                           4.โครงการเลี้ยงไก่บ้าน
5.โครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว              6.โครงการปลูกข้าวในพื้นที่ 10 ไร่
7.โครงการปลูกมะม่วงหิมะพานต์         8.ศูนย์พัฒนาการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
เรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ
โครงการเลี้ยงเป็ดเทศ
จำนวน 120 ตัว
โครงการเลี้ยงแพะ
จำนวน 32 ตัว

โครงการเลี้ยงไก่บ้าน
จำนวน 100 ตัว

โครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว
พื้นที่ 10 ไร่
โครงการปลูกข้าวในพื้นที่ 10 ไร่
โครงการปลูกมะม่วงหิมะพานต์
ศูนย์พัฒนาการใช้จุลินทรีย์
1