การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการและข้าราชการ
" พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสร้างวินัย ห่างไกลยาเสพติด "

        หน่วยได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ตามนโยบายที่ทางกองทัพบกกำหนดให้
ทั้งนี้เพื่อทหารกองประจำการของหน่วยรวมถึงกำลังพลและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยหน่วยได้ดำเนินการ
ในกิจกรรมหลัก 6 ด้าน และ 5 กิจกรรมเสริมตามที่กองทัพบกกำหนดให้
ขอบเขตในการดำเนินการ 6 ด้านคือ
1.ด้านอาหาร และโภชนาการ

           หน่วยได้ดำเนินการโดยจัดซื้ออาหารที่มีคุณภาพครบถ้วนตามรายการสอดคล้องกับยอดเงินที่หักเบี้ยเลี้ยง
ทหารกองประจำการ โดยหน่วยได้ดำเนินการดังนี้ มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ และตรวจรับอาหารประจำวัน
มีการตรวจยอดผู้รับประทานอาหาร มีแบบสอบถามความพึงพอใจในรสชาติ คุณภาพ เจ้าหน้าที่แต่งกายชุดสะอาด และตรวจโรคจาก
โรงพยาบาลค่ายสุรนารีทุก 6 เดือน ภาชนะสะอาด มีการล้างและลวกด้วยน้ำร้อน
โรงเลี้ยงสะอาด ติดมุ้งลวดในห้องเตรียมอาหารและโรงเลี้ยง

2.ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้ประจำตัว

         มีการเบิกเครื่องแต่งกายเครื่องนอน ของใช้ประจำตัวครบถ้วนตามสิทธิ รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
แต่ละกองร้อยจัดให้มีอุปกรณ์ในการรีดผ้า เช่น โต๊ะรีดผ้า เตารีด กระบอกฉีดน้ำ ทุกกองร้อยมีอุปกรณ์ในการซักฟอกใช้
เช่น กะละมัง ถังน้ำ และแปลงซักผ้า มีศูนย์ซักรีดของหน่วยให้บริการกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร
มีร้านจำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องหมายในราคาประหยัด โดยศูนย์แม่บ้าน ป.3

3.ด้านที่พักอาศัย
         หน่วยได้ดำเนินการจัดระเบียบอาคารโรงนอน และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ อาคารให้สะอาด ร่มรื่น น่าพักอาศัย
โดยแบ่งเขตรับผิดชอบให้กับกองร้อย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยชัดเจน มีการดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวัน
มีสนามหญ้า ต้นไม้ที่ร่มรื่น มีที่พักผ่อนบริเวณรอบๆกองร้อย กำหนดให้มีวันพัฒนาบ้านพักและเขตสุขาภิบาลของหน่วย
ในทุกวันพุธ   ทุกกองร้อยดำเนินการเพื่อให้โรงนอนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีการจัดระเบียบของโรงนอน
4.ด้านสุขภาพร่างกาย

          หน่วยรณรงค์และส่งเสริมให้ทหารกองประจำการได้เล่นกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
รวมทั้งได้รับการดูแลรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยหน่วยได้ดำเนินการดังนี้ ทุกกองร้อยจัดให้มีตู้ยาสามัญ
และเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้บริการ มีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ ไว้บริการอย่างพอเพียง
เช่นฟุตบอล, ตะกร้อ,วอลเลย์บอล, เปตอง, บาสเกตบอล, เทเบิลเทนนิส เป็นต้น
จัดให้มีเจ้าหน้าที่หมู่เสนารักษ์ของกองพัน รวมทั้งการจัดยานพาหนะสนับสนุนยามฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

5.ด้านสวัสดิการอื่นๆ

          เพื่อให้ทหารกองประจำการมีความรู้ในสายอาชีพอย่างพอเพียงที่จะนำไปประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการ
และมีความรู้ในการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยได้ดำเนินการดังนี้ จัดให้มีการอบรมสายวิชาชีพต่างๆ
โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครราชสีมา เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กและมอเตอร์ไซด์ ช่างเชื่อม เป็นต้น
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ การใช้สารจุลินทรีย์ในการเกษตร
และได้มีการปฏิบัติภายในพื้นที่ของหน่วย จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ได้จัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง จัดให้มีการเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
โดยหน่วยจัดเป็นศูนย์การเรียนขึ้น จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการของหน่วยจำหน่ายสินค้าให้กับทหารกองประจำการ

6.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
      เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทหารกองประจำการให้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
บนพื้นฐานของความกล้าหาญ เสียสละ สามัคคี สุจริต หน่วยได้ดำเนินการดังนี้ จัดให้มีการอบรมชี้แจงประจำวัน
โดยนายทหารเวรผู้ใหญ่ที่กองพันแต่งตั้งขึ้นทุกวัน และมีการอบรมโดย ผบ.พัน หรือ รองผบ.พัน เดือนละครั้ง
จัดให้มีการปฏิบัติธรรมทุกวันพระ มีการอบรมศีลธรรมทุกเดือน โดยอนุศาสนาจารย์ ป.3 หรือ นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรม
จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทางศานาในวันสำคัญต่างๆ เช่น ทำบุญตักบาตร, เวียนเทียน เป็นต้น

1