การพัฒนาพื้นที่ติดกับสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9

                    กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103  ได้พัฒนาพื้นที่ติดกับสวนน้ำฯ ร.9  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

      อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่มาใช้บริการของสวนน้ำฯ ร.9 เกิดความรู้สึกสดชื่นที่ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆ สวนน้ำฯ ร.9

      นอกเหนือจากความสวยงามที่มีอยู่ภายในสวนน้ำฯ ร.9  โดยหน่วยได้แบ่งมอบพื้นที่ให้แต่ละกองร้อยรับผิดชอบและ

     ทำการปรับปรุงพื้นที่ของตนเองอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสวยงาม น่าดูยิ่งขึ้น 

           นอกจากนี้ ในฐานะที่หน่วยเป็นฝ่ายปฏิบัติการสวนน้ำฯ ร.9   หน่วยยังได้รับผิดชอบในการจัดทำสิ่งสาธารณูประโยชน์

     ภายในสวนน้ำฯ ร.9 อีกหลายอย่าง  รวมทั้งมีการดูแลรักษาพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนน้ำฯ ร.9 อยู่เป็นประจำทุกวันอีกด้วย

 

การปลูกต้นปาล์มขวด
การปลูกหญ้าแฝก
การปลูกต้นหยกมังกร
การปลูกพืชผักสวนครัว การดูแลพื้นที่รับผิดชอบ
การสร้างสิ่งสาธารณูประโยชน์
ทำการเก็บขยะหลังวันลอยกระทง
เตรียมขนขึ้นรถขยะ
ทำการทาสีเครื่องเล่นใหม่
1