Guruguhaanjali 2002

a celebration of the classical music of

Muttuswami Dikshitar


Saturday, Nov 16, 2002
3 p.m.- 6.30 p.m.
Chicano Culture Room
4th floor,Texas Union building
UT campus, Austin

Musician Kriti Raga
Hema Ravi-Chandar sadAshrayE (abhayAmbA vibhakti kRti) chAmara
Mayura Ravi mAm ava mInAkShi varALi
Vaishnavi Narasimhan pashupatIshvaram shiva pantuvarALi
Mythily Srinivasan, Vasudha Kumar and Ratan Kumar mAdhavO mAm pAtu dashAvatAra rAgamAlikA
Shobana Sankaran sarasijanAbha sOdarI nAgagAndhArI
Kiran Kannappan gaNEsha kumAra chenjuruTi
Sundar Subramaniam rAjagopAlam bhajE'ham mOhana
Rohit Dhamankar subrahmaNyEna rakShitO'ham shuddha dhanyAsi
Vishaal Sapuram AnandAmRtAkarShiNI amRtavarShiNI
Vidya Venkat shrI pArvatiparamEshvarau vandE bauLi
Radha Veeramani mInAkShI mE mudam dEhi gamakakriyA
Uma Veeramani vallabhAnAyakasya bhaktO bhavAmi bEgaDa
Vani Subramanyam hiraNmayim lakShmIm sadA bhajAmi lalitA
Ravi Srinivasan jambUpatE mAm pAhi yamunA kalyANI
DB Ashvin dakShiNAmUrtE shankarAbharaNa
Bhamathi Sudarshan kailAsanAthEna samrakShitO'ham kAmbhOji
L. Ramki Ramakrishnan rAmachandrENa samrakShitO'ham mAnjI
Sriram K. Raman

mRdangam accompaniment

Acknowledgements: Thanks to Kiran Kannappan for his assistance with audio for the event, and to sangeetham.com for providing a valuable resource in the song lyrics and translation to which we have linked from here.


This event is brought to you by Trikone-Tejas, a pan-Asian queer-straight alliance dedicated to ending racism, sexism and homophobia. Guruguhaanjali2002 is the third annual event in our Asian Music Traditions series.

guruguhaanjali@yahoo.com

1