ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย    เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาล   ตำนานวิหารจามเทวี    ของดีตลาดทุ่งเกวียน      คำขวัญอำเภอห้างฉัตร

วัดในตำบลห้างฉัตร

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนข้าราชการทุกสังกัดในจังหวัดลำปางร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2547 และวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2547 ณ วัดทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ในวันที่ 12 มิถุนายน2547 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดโครงการธรรมทัศนาจร(แรลลี่)เป้าหมายเด็กและเยาวชน

จำนวน 150 คน โดยพาทัศนศึกษาและนมัสการ พระธาตุวัดปงยางคก(วิหารจามเทวี)ระหว่างเวลา 11.30 -13.00 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมสัมมนา อส.มศ จำนวน 60 คน ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเกาะคาและอำเภอห้างฉัตร พาไปทัศนศึกษาดูงาน
โบราณสถานโบราณวัตถุ ณจังหวัดลำพูน(วัดพระยืน/กู่ช้างกู่ม้า/
วัดพระธาตุหริภุญชัย และ อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2547
ประวัติเจ้าพ่อขุนตาน
ิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรหลักในการนำศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชน เพื่อให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่ดีงาม โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นหลักในการพัฒนาประเทศอย่างสันติสุขและยั่งยืน
บทบาทกระทรวงวัฒนธรรมในภูมิภาค
สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานทั้งจังหวัด จัดทำข้อมูลด้านวัฒนธรรม ข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ข้อมูลภูมิศาสตร์ สารสนเทศการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น
พันธกิจ
นำศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ประชาชนและชุมชน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในการสืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการ ความร่วมมือในการบริหารองค์ความรู้ ความร่วมมือ ในการบริหารจัดองค์ความรู้ และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้ เกิด
ประโยชน์แกประชาชนและสังคม
นักวิชาการวัฒนธรรมในภูมิภาค
มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของ
กระทรวงวัฒนธรรมดังนี้
-ปฎิบัติงานยโยบายเร่งด่วน ศึกษา สำรวจ ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้บริการข้อมูลฯในพื้นที่
-ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมดำเนินงานด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานอนุรักษ์
สร้างสรรค์พัฒนาและสืบสานจารีตประเพณีภูมิปัญญาไทยด้าน
ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาเครือข่าย
การดำเนินงานด้าน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ของอำเภอห้างฉัตร

เห็ดโคน             กะลามะพร้าว

บทบาทหน้าที่สำคัญของส่วนภูมิภาค
ประสาน เชื่อมโยง และส่งเสริมการ
ดำเนินงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอห้างฉัตร       ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย    เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาล   ตำนานวิหารจามเทวี    ของดีตลาดทุ่งเกวียน
13 มิถุนายน 2547

สำนักงานเลขาธิการ สภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร(054)268684
: hangchat1@chaiyo.com
1