Kwartierstaat van Eelkje Harkes Koopmans

Generatie 1 ( kwartierdrager )

1 Eelkje Harkes Koopmans, geboren op 18-04-1818 in Eesterga, Lemsterland. Eelkje is overleden op 28-05-1863 in Eesterga, 45 jaar oud.
Notitie bij Eelkje: bij huwelijk met Meine Jans de Boer woonachtig te Echten; bij overlijden geregistreerd als Ieke of Yeke Harkes Koopmans.
Eelkje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 02-03-1838 in Lemsterland met Engele Alberts Klijnsma, 19 jaar oud. Engele is geboren op 19-03-1818 in Echten. Engele is overleden op 21-10-1842 in Follega, Lemsterland, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 10-03-1844 in Follega, Lemsterland met Meine Jans de Boer, 27 jaar oud. Meine is geboren op 16-05-1816 in Blesdijke, mairie Noordwolde, zoon van Jan Meines de Boer en Hendrikje Sijgers Nijholt. Meine is overleden op 08-04-1856 in Echten, Lemsterland, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1856. Hij is weduwnaar van Aaltje Hendriks Dijkstra (1819-1841), met wie hij trouwde op 06-12-1840 in Wolvega, Weststellingwerf.
Notitie bij Meine: bij 1e huwelijk: boerewerk doende bij zijn vader inwonende te Wolvega
bij 2 huwelijk: boer te Wolvega

Beroep:
boer
(3) trouwde, 40 jaar oud, op 30-04-1858 in Lemsterland met Gosse Hylkes Bouma, 42 jaar oud. Gosse is geboren op 14-04-1816 in Tjerkgaast, Sloten. Gosse is overleden op 17-09-1900 in Follega, Lemsterland, 84 jaar oud. Hij is weduwnaar van Ypkje Jelles Wagenaar (ovl. 1852), met wie hij trouwde op 22-05-1842 in Lemsterland.
Notitie bij Gosse: ook Gosse Hielkes Bouma, voogd van Harke Meines de Boer
Beroep:
landbouwer te Follega

Kinderen van Eelkje en Engele:
I. Albert Engeles Klijnsma, geboren op 08-07-1840 in Echten, Lemsterland. Albert is overleden op 29-08-1925 in Follega, Lemsterland, 85 jaar oud.
Notitie bij Albert: landbouwer te Follega
Beroep:
boer
Albert trouwde, 24 jaar oud, op 31-03-1865 in Doniawerstal met Pierke Jolles Dijkstra, 27 jaar oud. Pierke is geboren op 15-12-1837 in Dijken, Doniawerstal, dochter van Jolle Bouwes (Donia) Dijkstra en Geeltje Piers van der Gaast. Pierke is overleden op 13-11-1880 in Follega, Lemsterland, 42 jaar oud.
Notitie bij Pierke: ook: Pierkjen Jolles
II. Inskje Engeles Klijnsma, geboren op 10-09-1842 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1842. Inskje is overleden in Aberdeen, Brown, SD, USA.
Notitie bij Inskje: ook: Ynskjen of Imkjen Engeles; is geemigreerd naar de USA om bij de familie Harke de boer te verblijven.
Inskje trouwde, 22 jaar oud, op 02-04-1865 in Lemsterland met Jochem Lykeles Hottinga, 23 jaar oud. Jochem is geboren op 14-01-1842 in Lemsterland, zoon van Lykle Hottinga en Nantje Obbes Taconis.
Notitie bij Jochem: ook: Jogchum of Jochum; landbouwer te Echten en koopman te Oosterzee. In 1871 winkelier en schipper te Follega.
Kinderen van Eelkje en Meine:
I. Jan Meines de Boer, geboren op 25-09-1845 in Echten, Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1845. Jan is overleden op 10-09-1886 in Langweer, Doniawerstal, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1886.
Notitie bij Jan: bij huwelijk aangetekend: uit follega; in 1867: bij verkoop zathe en landen te Oosterzee: landbouwer te Sloten; in 1867 bij boedelscheiding moeder: boer te Tjerkgaast; in 1878 wordt hij landbouwer te Echten genoemd bij koop van een huis waarin een herberg en winkel te Follega van Sint Jelles Kolk, koopsom f 6000 en als kastelin en landbouwer te Follega leende hij f 4000 met hypotheekstelling van Jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, burgemeester van Gaasterland te Rijs als schuldeiser. In 1886 verkocht hij als kastelein te Follega het huis met herberg en grond te Follega, koopsom f 2527 aan Heine Alles Oosten, logementhouder te Follega als koper met vermelding van voornoemde Jonkheer van Swinderen als crediteur.
Beroep:
landbouwer, boer, kastelein
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 17-11-1866 in Doniawerstal (Fr.) met Jeltje Annes Tromp, 19 jaar oud. Jeltje is geboren op 04-06-1847 in Langweer, Doniawerstal, dochter van Anne Pieters Tromp en Tjitske Annes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1847. Jeltje is overleden op 10-04-1892 in Sneek, 44 jaar oud.
Notitie bij Jeltje: uit tjerkgaast
II. Harke Meines de Boer, geboren op 03-11-1849 in Echten, Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1849. Harke is overleden op 09-05-1933 in Township 129, Emmons, ND, USA, 83 jaar oud. Hij is begraven te Westfield Cementery.
Notitie bij Harke: Na het overlijden van zijn ouders werd Gosse Hylkes Bouma aangesteld als voogd en Sieger Jans de Boer als toeziend voogd. Zij treden in 1869 alszodanig op bij vestiging hypotheek voor een kapitaal van f 9000. Hij trouwde met huwelijkstoestemming vastgelegd op 13 maart 1871 door notaris F. Schaafsma te Lemmer met vermelding van Harke de Boer, boerenbedrijfhouder te Follega, zoon van wijlen Meine Jans Boer en Eelkje Harkes Koopmans alsmede van Hylkjen Kerkstra te Westermeer, dochter van Hendrik Jelles Kerkstra en Aaltje Pieters Boschker. Met de erfenis van zijn ouders was hij een veehouderij bij Sloten begonnen. Akte boedelscheiding 4 oktober 1867. In 1871 wordt hij aangeduid als boer te Westermeer. In 1886 was het geld op en leende hij van zijn zwager Sipke Bootsma om de boottocht te betalen voor emigratie van zijn gezin naar Amerika. Hij woonde eerst in Holland, Nebraska, waar zijn schoonmoeder met vier van haar kinderen zich eerder had gevestigd. Later vertrok hij met zijn gezin naar de Hollandse nederzettingen in Westfield en Hull in Noord Dakota waar hij een boerderij begon. zie verder verslag van Steve DeBoer, nakomeling van Harke en woonachtig in Rochester, USA.
Harke trouwde, 21 jaar oud, op 19-03-1871 in Haskerland met Hielkje Hendriks Kerkstra, 20 jaar oud. Hielkje is geboren op 07-08-1850 in Oudeschoot (Fr.), dochter van Hendrik Jelles Kerkstra en Antje Pieters Boschker. Hielkje is overleden op 15-06-1925 in Pollock, Campbell, SD, USA, 74 jaar oud. Zij is begraven te Westfield Cementery.
Notitie bij Hielkje: ook: Hielkjen, Hylkjen of Hijlkjen; bij notariele huwelijkstoestemming vermeld als Hylkjen Kerkstra te Westermeer, dochter van Hendrik Jelles Kerkstra en Aaltje Pieters Boschker.
Kind van Eelkje en Gosse:
I. Antje Gosses Bouma, geboren op 03-11-1861 in Follega, Lemsterland. Antje is overleden op 21-01-1931 in Langweer, Doniawerstal, 69 jaar oud. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 03-12-1886 in Doniawerstal met Eile Lammerts Jager, 28 jaar oud. Eile is geboren op 19-09-1858 in Dijken, Doniawerstal, zoon van Lammert Piers Jager en Jeltje Obbes Bouma. Eile is overleden op 27-04-1934 in Dedgum, Wonseradeel, 75 jaar oud.
Notitie bij Eile: in 1909 woont hij in Doniaga en koopt hij "vastigheden" te Oosterzee voor f 31.899 van Bouwe Arjens de Jong te Oostzee; in 1910 leent hij f 16.000 van Bouwe Arjens de Jong te Oudeschoot alsmede f 11.000 van Dirk Hepkema waarvoor hij hypotheek stelt. In 1919 woont hij te Langweer.

Generatie 2 ( ouders )

2 Harke Martens Koopmans, geboren op 07-10-1791 in Follega, Lemsterland. Hij is gedoopt op 30-10-1791. Harke is overleden op 24-12-1869 in Echten, Lemsterland, 78 jaar oud.
Notitie bij Harke: Hij woonde in 1825 tijdens de grote overstromingsramp van 4 februari in Echten. Hij moest met zijn gezin vluchten naar het grietenijhuis in Lemsterland waar de tweeling Auke en Anne op 8 februari werden geboren. Van de tweeling is Anne op 1 maart gestorven. (A.E.Klijnsma, lemsterland, blz 46).
Zijn naam komt 60 maal voor in de registers van notaris G.Zandstra te Balk, notaris T.S. van der Ley te Langweer en notaris J.L.T.Waubert de Puiseau te Lemmer. De transacties betreffen koop en verkoop van onroerend goed (veelal in Echten) maar ook hypotheek en geldvorderingen. Hij kocht in 1829 de herberg aan de ´Rijdtweg naar Heerenveen´ en aan de ´Middelturfvaart´ in Echten van de weduwe van Jonkheer Antoon Anne Andringa de Kempenaer, de Douarire Anna Maria Catharina van Ekenstein. Hij was als leraar werkzaam bij de familie Andringa de Kempenaer, werd later veenbaas en was bij zijn overlijden vice-voorztitter van de Groote Echtener Veenpolder. Vanaf 1846 was hij woonachtig in Lemmer maar in 1857 wederom in Echten. In 1851 verkocht hij een huis en schuur met herberg te Echten voor fl. 7000 aan zijn zoon Marten Harkes Koopmans te Echten. Eveneens in 1851 verkocht hij 2 huizen met land te Echten koopsom fl. 7000 aan zijn schoonzoon Meine Jans de Boer te Echten. In hetzelfde jaar verhuurde hij enige landerijen te Echten aan o.a. Meine Jans de Boer.

Beroep:
kastelein en veenbaas
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 18-06-1814 in Lemsterland, Mairie Oosterzee met de 24-jarige
3 Ynskje Aukes Bakker, geboren op 08-11-1789 in Snikzwaag. Ynskje is overleden op 28-12-1852 in Lemmer, Lemsterland, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1852.
Notitie bij Ynskje: ook: Inskjen of Ynskjen Aukes Bakker

Kinderen van Harke en Ynskje uit dit huwelijk:
I. Antje Harkes Koopmans, geboren op 04-05-1815 in Follega, Lemsterland. Antje is overleden op 29-07-1818 in Lemsterland, 3 jaar oud.
II. Eelkje Harkes Koopmans (zie 1).
III. Marten Harkes Koopmans, geboren op 28-07-1822 in Echten, Lemsterland. Marten is overleden op 08-09-1859 in Echten, Lemsterland, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1859. Marten trouwde, 21 jaar oud, op 10-03-1844 in Lemsterland met Frederica Hessels de Jong, ongeveer 19 jaar oud. Frederica is geboren omstreeks 1825 in Wognum en Wadway, dochter van Hessel Rintjes de Jong en Jacobje Nicolaas Koopmans. Zij trouwde later op 07-04-1861 in Lemsterland met Roelof Roelofs Moed.
Notitie bij Frederica: zij trouwt na overlijden van Marten Harkes Koopmans met Roelof Roelofs Moedt te Echten.
Beroep:
Winkelierster
IV. Anne Harkes Koopmans, geboren op 08-02-1825 in Lemsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1825. Anne is overleden op 01-03-1825 in Lemsterland, 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1825.
V. Auke Harkes (Auke) Koopmans, geboren op 08-02-1825 in Lemmer. Auke is overleden op 03-02-1881 in Lemsterland, 55 jaar oud.
Notitie bij Auke: hij heeft gewoond in Lemmer, Franeker, Veenwouden, Zuidbroek, Hoogeveen (1870), Zaandam, Ilpendam (1881) en Purmerend (1884)
Beroep:
opzichter bij de Staatsspoorwegen
Auke trouwde, 20 jaar oud, op 16-02-1845 in Lemsterland met Baukje Hessels de Jong, 18 jaar oud. Baukje is geboren op 07-08-1826 in Oosthuizen, dochter van Hessel Rintjes de Jong en Jacobje Nicolaas Koopmans. Baukje is overleden.
VI. Antje Harkes Koopmans, geboren op 09-07-1830 in Lemsterland. Antje is overleden op 07-02-1887 in Menaldumadeel, 56 jaar oud.
Beroep:
Winkelier en kastelein te Echten
Antje trouwde, 22 jaar oud, op 24-04-1853 in Lemsterland met Egbert Harmens Kluwer, 22 jaar oud. Egbert is geboren op 28-12-1830 in Lemsterland, zoon van Harmen Egberts Kluwer en Margje Everts Vaartjes. Egbert is overleden op 06-06-1877 in Ooststellingwerf, 46 jaar oud.
Beroep:
Winkelier en Kastelein te Echten (1870)

Generatie 3 ( grootouders )

4 Marten Hendriks Koopmans, geboren in 1765 in Mildam. Hij is gedoopt op 21-04-1765 in Mildam. Marten is overleden op 18-05-1855 in Follega, Lemsterland, 90 jaar oud.
Notitie bij Marten: In registers familienamen 1811 mairie Oosterzee staat hij vermeld als Marten Hendriks Koopmans, woonachtig te Follega met 8 kinderen: Eelkje 24 j te Delfstrahuizen, Hendrik 22 j, Harke 20 j, Uiltje 13 j, Rimke 11 j, Bouwe 9 j, Jelle 7 j, Eelkjen 1 j. In 1813 wordt hij benoemd om de funktie van dorpsrechter waar te nemen (zie hieronder). Hij wordt in 1824 genoemd in de registers van notaris J.Jongbloed te Langweer als huisman (= Boer) te Follega. In 1835 staat hij vermeld bij notaris J.L.T.Waubert de Puiseau te Lemmer als bouwman te Follega bij de verkoop van paarden, vee en boerengereedschappen voor fl. 2156. In het gemaal te Echten, Friesland, hangt een plaquette met daarop de namen van het oprichtingscomite, waaronder Marten Hendriks te Follega.

Boekje Eastersee Simmer 2000 "Oosterzee in de Franse Tijd":
"De Maire in de gemeente Oosterzee besluit op 3 november 1813, refererend aan het Reglement der Stemming: Den persoon van Marten Hendriks Koopmans word bij deze benoemd om den functie van Dorpsregter bij bovengenoemde stemming waar te nemen. Hij zal verpligt zijn vier vulle dagen voor de stemming alle floreenpligtigen bij huiskondiging de oproeping op den 9 november andermaal bekendmaken. Hij zal sorgdragen dat op den dag der stemming de klok driemaal gekliopt word: daarna tot stemming overgaan sonder vreemden toe te laten; tot dat einde sal hij persoon voor persoon ider tot stemming oproepen, de stembesoignes opnemen en ondertekenen, twee personen laten benoemen uit de presente stemmers tot overbrengen der verbalen en stembesoignes en zich in alles stoptelijk te gedragen aan bovengenoemde Reglement van Stemming De Dato den 13 febr. 1803 en word den overbrenging der verbalen en stembesoignes bepaald op woensdag, den 17 november des voormiddags om Elf uur". Op 18 desimber 1815 makket de Schout fane gemeente Eastersee dyt opheven wurde sil in list mei de tolve "meest aanzienlijkste en gegoedste personen" mei derop ek "raad" Merten H. Koopmans fan "vollega".

Beroep:
bouwman
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 03-07-1785 in Oosterzee met de 34-jarige
5 Antje Johannes. Zij is gedoopt op 04-04-1751 in Oosterzee en Echten. Antje is overleden vr 1797 in Follega, Lemsterland, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Antje: bij huwelijk met Marten Hendriks afkomstig uit follega; weduwe van Gosse Tjebbes
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-07-1785 in Oosterzee Hervormde Gemeente.

Kinderen van Marten en Antje uit dit huwelijk:
I. Yke Martens Koopmans, geboren op 17-11-1786 in Follega, Lemsterland. Zij is gedoopt op 17-12-1786 in Lemmer. Yke is overleden op 24-04-1849 in Eesterga, Lemsterland, 62 jaar oud.
Notitie bij Yke: ook: Ike, Iekje, Yke, Yeke of Eelkje
Yke trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1808 in St. Johannesga met Kornelis Kerstes Jongsma, 25 jaar oud. Kornelis is geboren op 24-08-1782 in Oosterzee, zoon van Karst Willems Jongsma en Martjen Jans. Hij is gedoopt op 15-09-1782 in Oosterzee. Kornelis is overleden op 18-09-1866 in Eesterga, Lemsterland, 84 jaar oud.
Notitie bij Kornelis: ook Cornelis Karstens Jongsma; bij huwelijk afkomstig uit Delfstrahuizen
II. Hendrik Martens Koopmans, geboren op 11-05-1789 in Follega, Lemsterland. Hij is gedoopt op 31-05-1789 in Lemmer. Hendrik is overleden op 19-08-1851 in Lemsterland, 62 jaar oud.
Beroep:
huisman
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 08-09-1814 in Lemsterland (Mairie Oosterzee) met Trijntje Aukes Bijzitter, 28 jaar oud. Trijntje is geboren in 1786 in Lemsterland, dochter van Auke Pieters Bijzitter en Antje Ennes. Trijntje is overleden op 19-11-1848 in Lemmer, 62 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 13-07-1851 in Lemsterland met Harmke Hendriks Hooghoed, ongeveer 56 jaar oud. Harmke is geboren omstreeks 1795. Harmke is overleden op 21-10-1871 in Lemsterland, ongeveer 76 jaar oud. Zij trouwde later op 02-01-1853 in Gaasterland met Kornelis Dirks Tjessema.
III. Harke Martens Koopmans (zie 2).

6 Auke Anskes Bakker, geboren omstreeks 1737 in Langweer. Auke is overleden op 10-10-1829 in Echten, Lemsterland, ongeveer 92 jaar oud.
Notitie bij Auke: In 1820 verkoopt hij 3 pondemaat hooiland te Uitwelligerga aan Klaas Annes Gerbensma. In 1826 staat hij vermeld in de registers van notaris J.Jongbloed te Langweer als huisman te Follega en in 1828 komt hij voor bij J.L.T.Waubert de Puiseau te Lemmer als wonende te Follega wegens verkoop van levend vee en bouwgereedschappen, opbrengst 2.171 gulden; bij overlijden aangetekend weduwnaar van Eelkjen Ynzes en geboren te Langweer
Hij trouwde met
7 Eelkje Ynses, geboren op 18-09-1746 in Langweer, Doniawerstal. Eelkje is overleden op 02-08-1826 in Follega, Lemsterland, 79 jaar oud.
Notitie bij Eelkje: ook: Eelkjen of IJlkje IJntzes, Ynzes, Jenzes, IJnses of Ienses; bij overlijden Eelkjen Jenzes, oud 80 jaar, echtgenote van Auke Bakker en geboren in Langweer (akte 32 Lemsterland)

Kinderen van Auke en Eelkje uit dit huwelijk:
I. Douwe Aukes Bakker, geboren omstreeks 1768. Douwe is overleden vr 1803, ongeveer 35 jaar oud. Douwe trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 16-09-1787 in Lemmer met Geertje Freerks Laakman, 21 jaar oud. Geertje is geboren op 27-10-1765, dochter van Freerk Reinderts Laakman en Geertjen Hendriks. Geertje is overleden op 28-06-1826 in Lemmer, 60 jaar oud. Zij trouwde later op 16-01-1803 in Lemmer, Hervormde Gemeente met Bonne Johannes Joustra.
II. Antje Aukes Bakker, geboren op 03-03-1770 in Terhorne. Zij is gedoopt op 08-04-1770 in Terhorne. Antje is overleden op 27-09-1825 in Scherpenzeel, Weststellingwerf, 55 jaar oud.
Notitie bij Antje: bij huwelijk wonende te Oosterzee
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 12-06-1791 in Langweer met Gabe Nutters Gouma, 22 jaar oud. Gabe is geboren op 20-03-1769 in Nijelamer, Weststellingwerf, zoon van Nuttert Keimpes Gouma en Geertje Sierds. Hij is gedoopt op 30-04-1769 in Wolvega. Gabe is overleden op 08-06-1858 in Weststellingwerf, 89 jaar oud.
Notitie bij Gabe: bij huwelijk wonende te Boornzwaag; in de mairie Sonnega namt Gabe Nutterts, wonende te Munnekeburen, de naam Gouma aan. (fol 62) Er zijn dan 2 kinderen; in 1805 (1803-´04) was Gabe Nutterts diaken in Scherpenzeel; 1803-1806 kerkvoogd te Munnekeburen, later Scherpenzeel.
III. Nijske Aukes Bakker, geboren op 15-06-1772 in Ternhorne, Utingeradeel. Zij is gedoopt op 18-10-1772 in Terhorne. Nijske is overleden vr 1773, ten hoogste 1 jaar oud.
IV. Nijske Aukes Bakker, geboren op 23-10-1773 in Terhorne, Utingeradeel. Zij is gedoopt op 14-11-1773 in Terhorne. Nijske is overleden op 12-07-1850 in Lemmer, 76 jaar oud.
Notitie bij Nijske: ook: Nieske of Nyske Aukes
Nijske trouwde, 22 jaar oud, op 21-02-1796 in Oosterzee met Jacob Wietzes Dijkstra, 25 jaar oud. Jacob is geboren in Oosterzee, Lemsterland, zoon van Wietze Jacobs Dijkstra en Sytske Piers. Hij is gedoopt op 22-04-1770 in Lemmer. Jacob is overleden op 06-11-1849 in Lemmer, Lemsterland, 79 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij staat vermeld in de registers familienamen 1811 als Jacob Wietzes Dijkstra, wonende te Follega, mairie Oosterzee, met 4 kinderen: Jacob 15j, Auke 10 j, Wietze 6 j en Ynze 2j.
Beroep:
arbeider te Echten
V. Ynse Aukes Bakker, geboren op 01-07-1776 in Terhorne, Utingeradeel. Ynse is overleden op 28-07-1776 in Terhorne, 27 dagen oud.
VI. Trijntje Aukes Bakker, geboren op 08-08-1779 in Terhorne, Utingeradeel. Zij is gedoopt op 22-08-1779 in Terhorne. Trijntje is overleden op 14-08-1851 in Lemmer, 72 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: bij huwelijk Trientje Auke Anskes, Follega
Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1804 in Schoterland met Andries Lubberts van Asma, 27 jaar oud. Andries is geboren in 1777 in Oosterzee, Lemsterland, zoon van Lubbert Johannes van Asma en Remke Joannes Assema. Hij is gedoopt op 08-01-1777 in Follega. Andries is overleden op 18-07-1849 in Lemmer, 72 jaar oud.
Notitie bij Andries: bij huiwelijk uit Lemmer; hij wordt genoemd in de registers familienamen als Andries Libbes van Asma te Rotsterhaule, mairie Sintjohannesga met 3 kinderen, lubbert j., Rimke 7 j. en Eelkjen 4 j.
VII. IJtje Aukes Bakker, geboren op 03-03-1782 in Terhorne, Utingeradeel. Zij is gedoopt op 17-03-1779 in Terhorne. IJtje is overleden op 15-09-1826 in Scherpenzeel, Weststellingwerf, 44 jaar oud.
VIII. Akke Aukes Bakker, geboren op 09-09-1785 in Snikzwaag, Haskerland. Zij is gedoopt op 27-11-1785 in Broek. Akke is overleden op 04-04-1834 in Follega, Lemsterland, 48 jaar oud. Akke trouwde, 21 jaar oud, op 21-06-1807 in Lemmer met Marten Hendriks Koopmans, 42 jaar oud. Marten is geboren in 1765 in Mildam, zoon van Hendrik Martens Koopmans en Geertje Jelles. Hij is gedoopt op 21-04-1765 in Mildam. Marten is overleden op 18-05-1855 in Follega, Lemsterland, 90 jaar oud. Hij is weduwnaar van Antje Johannes (1751-vr 1797), met wie hij trouwde op 03-07-1785 in Oosterzee. Hij is weduwnaar van Rintske Bouwes Haagsma (1779-1806), met wie hij trouwde op 12-02-1797 in Lemmer.
Notitie bij Marten: In registers familienamen 1811 mairie Oosterzee staat hij vermeld als Marten Hendriks Koopmans, woonachtig te Follega met 8 kinderen: Eelkje 24 j te Delfstrahuizen, Hendrik 22 j, Harke 20 j, Uiltje 13 j, Rimke 11 j, Bouwe 9 j, Jelle 7 j, Eelkjen 1 j. In 1813 wordt hij benoemd om de funktie van dorpsrechter waar te nemen (zie hieronder). Hij wordt in 1824 genoemd in de registers van notaris J.Jongbloed te Langweer als huisman (= Boer) te Follega. In 1835 staat hij vermeld bij notaris J.L.T.Waubert de Puiseau te Lemmer als bouwman te Follega bij de verkoop van paarden, vee en boerengereedschappen voor fl. 2156. In het gemaal te Echten, Friesland, hangt een plaquette met daarop de namen van het oprichtingscomite, waaronder Marten Hendriks te Follega.

Boekje Eastersee Simmer 2000 "Oosterzee in de Franse Tijd":
"De Maire in de gemeente Oosterzee besluit op 3 november 1813, refererend aan het Reglement der Stemming: Den persoon van Marten Hendriks Koopmans word bij deze benoemd om den functie van Dorpsregter bij bovengenoemde stemming waar te nemen. Hij zal verpligt zijn vier vulle dagen voor de stemming alle floreenpligtigen bij huiskondiging de oproeping op den 9 november andermaal bekendmaken. Hij zal sorgdragen dat op den dag der stemming de klok driemaal gekliopt word: daarna tot stemming overgaan sonder vreemden toe te laten; tot dat einde sal hij persoon voor persoon ider tot stemming oproepen, de stembesoignes opnemen en ondertekenen, twee personen laten benoemen uit de presente stemmers tot overbrengen der verbalen en stembesoignes en zich in alles stoptelijk te gedragen aan bovengenoemde Reglement van Stemming De Dato den 13 febr. 1803 en word den overbrenging der verbalen en stembesoignes bepaald op woensdag, den 17 november des voormiddags om Elf uur". Op 18 desimber 1815 makket de Schout fane gemeente Eastersee dyt opheven wurde sil in list mei de tolve "meest aanzienlijkste en gegoedste personen" mei derop ek "raad" Merten H. Koopmans fan "vollega".

Beroep:
bouwman
IX. Ynskje Aukes Bakker (zie 3).

Generatie 4 ( overgrootouders )

8 Hendrik Martens Koopmans, geboren in 1733 in Mildam, Schoterland. Hendrik is overleden in 1802 in Mildam, Schoterland, 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: bij doop alleen jaar genoemd
Beroep:
stoker
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 28-10-1759 in Mildam met de ongeveer 17-jarige
9 Geertje Jelles, geboren omstreeks 1742 in Mildam. Geertje is overleden op 08-01-1806 in Follega, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Geertje: bij huwelijk: uit mildam
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-10-1759 in Hervormde Gemeente Mildam.

Kinderen van Hendrik en Geertje uit dit huwelijk:
I. Fockje Hendriks Koopmans (Stoker), geboren in 1760 in Mildam. Zij is gedoopt op 20-02-1760 in Oudeschoot. Fockje is overleden op 09-05-1839 in Schoterland, 79 jaar oud. Fockje trouwde, 32 jaar oud, op 27-05-1792 met Pier Kornelis Biersma, 23 jaar oud. Pier is geboren in 1769 in Steggerda, Weststellingwerf. Pier is overleden op 10-06-1839 in Benedenknijpe, Schoterland, 70 jaar oud.
Notitie bij Pier: hij wordt vermeld in de registers familienamen 1811 fol. 190, mairie Knijpe als Pier Cornelis Biersma te Kijpe met 3 kinderen: Roelof 18 j. te Heerenveen, Hendrik 17 j. te Knijpe en Corneliske 23 j. te Langweer.
II. Lipkjen Hendriks Koopmans (Stoker), geboren in Mildam, Schoterland. Zij is gedoopt op 01-05-1763 in Oudeschoot, Schoterland. Lipkjen is overleden op 04-04-1844 in Mildam, Schoterland, 80 jaar oud.
Notitie bij Lipkjen: later genaamd Lipken Hendriks Stoker
Lipkjen trouwde, 33 jaar oud, op 26-05-1796 met Jan Klazes Tip, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1772. Jan is overleden op 03-05-1835 in Mildam, Schoterland, ongeveer 63 jaar oud.
III. Marten Hendriks Koopmans (zie 4).
IV. Jelle Hendriks Koopmans (Stoker), geboren in Mildam, Schoterland. Hij is gedoopt op 12-03-1767 in Oudeschoot, Schoterland. Jelle is overleden op 25-05-1836 in Schoterland, 69 jaar oud.
Notitie bij Jelle: ook: Jelle Hendriks Stoker
Beroep:
stoker
Jelle:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 08-07-1785 in Oudeschoot met Froukjen Klazes.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 29-11-1789 in Ossenzijl met Sjoukjen Hendriks Scholte, 27 jaar oud. Sjoukjen is geboren op 30-04-1762 in Kortezwaag, dochter van Hendrik Roels Scholte en Bontje Brugts. Sjoukjen is overleden op 30-09-1845 in Oudeschoot, Schoterland, 83 jaar oud.
V. Sjoerdje Hendriks Koopmans, geboren op 19-12-1773 in Mildam. Sjoerdje is overleden op 04-09-1826 in Lemmer, 52 jaar oud.
Notitie bij Sjoerdje: zij wordt bij overlijden vermeld als Sjoerdtje Hendriks, oud 53 jaar en echtgenote van Jelte Douwes Dijkstra en geboren in Mildam; Lemsterland, 1826 akte 67
Sjoerdje trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1797 in Lemmer met Jelte Douwes Dijkstra, 32 jaar oud. Jelte is geboren op 27-01-1765 in Langweer, zoon van Douwe Pieters Dijkstra en Berber Tijsses. Jelte is overleden op 19-11-1828 in Lemmer, 63 jaar oud.
Beroep:
arbeider, slachter, veldwachter
VI. Folkert Hendriks Koopmans, geboren op 14-04-1777 in Mildam. Hij is gedoopt op 08-05-1777 in Mildam. Folkert is overleden op 01-08-1842 in Lemsterland, 65 jaar oud. Folkert:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 15-06-1806 in Echten met Hendrikje Frankes, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op 09-02-1783 in Echten, dochter van Franke Symens en Namke Aukes. Zij is gedoopt op 23-02-1783 in Echten.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 26-08-1815 in Lemsterland met Zwaantje Jans van der Werf, 22 jaar oud. Zwaantje is geboren in 1793 in St Johannesga. Zwaantje is overleden op 20-02-1866 in Lemsterland, 73 jaar oud.

10 Johannes Jacobs.
Notitie bij Johannes: bij huwelijk afkomstig uit Westermeer (bij Joure); in 1749 boer te Oosterzee; gezin 3 volw. en 4 k.; aanslag 45-0-0
Hij trouwde op 21-03-1739 in Westermeer, Haskerland met
11 Eelkien Harkes.
Notitie bij Eelkien: ook Yke Harkes; bij huwelijk afkomstig uit Westermeer

Kinderen van Johannes en Eelkien uit dit huwelijk:
I. Nanke Johannes. Zij is gedoopt op 12-06-1740 in Oosterzee en Echten. Nanke trouwde, 21 jaar oud, op 21-02-1762 in Lemmer - Follega met Jelte Sijbolts.
II. Jacob Johannes. Hij is gedoopt op 02-09-1742 in Oosterzee en Echten. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 07-02-1768 in Lemmer - Follega met Grietje Annes.
Notitie bij Grietje: bij huwelijk afkomstig uit Follega
III. Pietje Johannes. Zij is gedoopt op 06-08-1744 in Oosterzee en Echten.
IV. Herke Johannes. Hij is gedoopt op 25-12-1746 in St Johannesga.
Notitie bij Herke: bij huwelijk afkomstig uit Eesterga
Herke trouwde, 24 jaar oud, op 29-09-1771 in Lemmer- Follega met Elysabeth Clases, nadat zij op 05-09-1771 in Sloten in ondertrouw zijn gegaan. Elysabeth is geboren in Sloten.
V. Antje Johannes (zie 5).

14 IJnse Pieters.
Notitie bij IJnse: vermeld in Quotisatiekohieren 1749 als Ynse Pytters, houtschuytevoerder te Langweer. gezin bestaande uit 1 persoon boven 12 jr en 5 kinderen onder 12 jr.; aanslag 33 guldens en 13 stuivers.
Hij trouwde met
15 Antje Willems.

Kinderen van IJnse en Antje uit dit huwelijk:
I. Evert Ynses Hettinga, geboren op 10-11-1743 in Langweer, Doniawerstal. Evert is overleden vr 1811, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij Evert: ook Evert Linzes Hettinga
Evert trouwde, 40 jaar oud, op 01-02-1784 in Langweer, Doniawerstal met Duike Martens Hettinga, 29 jaar oud. Duike is geboren op 12-01-1755 in Teroele, dochter van Marten Douwes en Pierkjen Siebrens. Zij is gedoopt op 12-01-1755 in Langweer. Duike is overleden op 17-03-1842 in Langweer, Doniawerstal, 87 jaar oud.
Notitie bij Duike: bij doop Doijcke Mertens, verder ook Doike, Dieuwke of Dooitske; zij is vermeld in registratie familienamen 1811 als Duike Mertens, weduwe van Evert Ynses Hettinga met 5 kinderen: Ynses 22 j, Merten 19 j, Pieter 16 j, Antje 27 j en Pierkjen 24 j. te mairie Langweer.
II. Eelkje Ynses (zie 7).

Generatie 5 ( betovergrootouders )

16 Marten Hendriks Koopmans, geboren omstreeks 1700 in Mildam, Schoterland. Marten is overleden vr 1749 in Mildam, Schoterland, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Marten: In de Quotisatiekohieren van 1749 wordt zijn vrouw genoemd als weduwe Marten Hendriks, matig in staat, wonende te Mildam, Schoterland; gezin 5 personen en een kind (onder 12 jr.); aanslagbedrag: 29 guldens en 12 stuivers.
Beroep:
meester distillateur en stoker
Hij trouwde met
17 Lipjen Annes, geboren omstreeks 1700. Lipjen is overleden in 1763 in Mildam, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Lipjen: ook Lipkien of Liepkje Annes

Kinderen van Marten en Lipjen uit dit huwelijk:
I. Jacob Martens Koopmans, geboren in 1719 in Mildam, Schoterland.
Beroep:
stoker te Lemmer (1749)
Jacob:
(1) trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vr 1741 met Hiltje Wybes.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1745 in Lemmer met Aaltje Jans.
II. Akke Martens Koopmans, geboren in 1721 in Mildam, Schoterland. Akke:
(1) trouwde met Jocchum Tjebeles. Jocchum is overleden vr 1757.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 23-01-1757 in Katlijk, Schoterland met Gerrit Hendriks.
III. Antie Martens Koopmans, geboren in 1725 in Mildam, Schoterland.
IV. Ruichien Martens Koopmans, geboren in 1731 in Mildam, Schoterland.
V. Hendrik Martens Koopmans (zie 8).
VI. Folkert Martens Koopmans, geboren in 1735 in Mildam, Schoterland.

18 Jelle Jelles.
Hij trouwde met
19 Fokje.

Kind van Jelle en Fokje uit dit huwelijk:
I. Geertje Jelles (zie 9).

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 31-12-2008 18:57 door H.C.Beers