HILELISTO

Duonmonata bulteno de Hilelista rondo

Numero: 14 Dato: 15.04.2001


CHU HILELISTA RONDO BEZONAS NOVAN REFORMIGHON?

Ke nia rondo celas estighi neniu nova religio au religia sekto, estas evidente: ja tion esence nek Zamenhof celis. Ke nia rondo ne celas estighi iu nova progresema socipolitka E-movado ankau estas sendube: lasu ni tiun rolon al SAT.
Ke nia rondo celas estighi neniu nova UEA estas ankorau pli klare (UEA ja estas poresperanta asocio, cetere pli-malpli bonege funkcianta, ek de la naskigho de E-movado).
Kio nin, dudekon da membroj kaj dekon da simpatiantoj de Hilelista rondo, arighas kaj tenas kune - estas unuavice sincera, profundkora ETIKA idealismo, sincera entuziasmigho pri etika kulturo.
Amaskomunikiloj en la moderna mondo 24-hore bruas pri politikaj temoj, pri ekonomiaj temoj, pri sporto kaj sekso, pri murdoj kaj krimado... Tamen, sen alta etika kulturo ne eblas honesta politiko, homeca ekonomio, sana sporto kaj sekso, malplialtigo de nombro de krimaj agoj...
Estas sendube ke oni povas rimarki noblajn homojn same inter kredantoj, kiel inter nekredantoj... Tre bone ni faris rezigninte komence de chi-jaro de nia memdifinigho kiel religietika rondo. Dum pasinta pli ol duono da jaro de nia ekzisto ni sukcese travivis kelkajn "infanajn" malsanojn.
Sed chu ni nun, por chiuj kiuj unauafoje audas (au legas) pri ni, estas DE LA UNUA VIDO klare rekoneblaj kiel E-rondo kiu unuavice celas popularigadi etikan kulturon, kiel nepran antaukondichon por pli justa, pli agrabla, pli sana kaj pli bela mondo?
Kiel "hilelismo" au "homaranismo" - ni por multegaj homoj estas de la unua vido perceptataj kiel ankorau unu (pli-malpli superflua) "ismo". Kaj rilate iujn ajn "ismojn" homoj estighas chiam pli kaj pli indiferentaj. (Terura) kulmino de naciaj "ismoj" estis mezo de la 20a jarcento. Dum lasta jardeko terure fiaskis grandioza "ismo", deklaranta kiel sian celon - felichigon de la tuta homaro!
Chu, do, ne estus preferinde ke ni kuraghe rezignu de iu ajn ismeco de nia projekto, kaj de iu ajn (dekomenca) pretendado je la solvo de tutmondaj problemoj?

Mi proponas ke ni eble ankorau antau nia 1-a kongreso:
(1) ne rezignante de nia nuna nomo, tamen redifinu nin kiel "E-rondo por popularigado de la etika kulturo", au ankorau pli modeste kiel "E-rondo por la etika kulturo";
(2) ke nia Deklaracio de hilelisto estu transnomita je "Alighdeklaracio de la membro de Hilelista rondo.";
(3) ke la unuan alinenon en nia Deklaracio (en Enkonduko) ni anstatauigu per la frazo: "Hilelista rondo, uzante neutralan internacian lingvon Esperanto, celas interne praktiki kaj ekstere popularigadi etikan kulturon.";
(4) ke la duan alinenon en nia Deklaracio (en Enkonduko) ni anstatauigu per la frazo: "Hilelismo estis nomata religia, etika kaj socia projekto, unuafoje proponita en jaro 1901 de L. L. Zamenhof (1859-1917), iniciatinto de Esperanto.";
(5) ke el inter principoj en nia nuna Deklaracio ni ellasu:
- la 1-an principon (lasante kredon auu nekredon je Dio al la privata konscio de chiu homo, kvankam daure sincere respektante chies religiecajn sentojn, kaj mem ne ghenante menicadi Dion en niaj tekstoj kaj paroloj);
- la 4-an, la 6-an, la 7-an, la 8-an, la 9-an principojn (ili restu memkompreneblaj);
- la 10-an principon (kiu fakte ne esttas principo, kaj per kies komenca parto povas komencighi alighparto de la Deklaracio: "Mi volas alighi al Hilelista rondo kaj tiucele mi donas jenajn informojn pri mi: Preferata statuso (membro au simpatianto)... Persona nomo... Familia nomo... Naskighjaro... Profesio... Poshta adreso... Reta adreso... Dato... Subskribo...";
(6) ke ghisnuna 2-a principo en nia Deklaracio estighu la 1-a;
(7) ke la 2-a principo en nia Deklaracio (ghis nun la 3-a) estu formulita jene: "Mi konscias, ke plimulto da homoj vivas lau tiu au alia kultura tradicio ne tial, char tiu au alia kultura tradicio plej multe respondas al iliaj profundkoraj konvinkoj, sed unuavice tial, char ili en tiu au alia kutura tradicio estis edukitaj";
(8) ke la 3-a principo en nia Deklaracio estu jena principo: "Mi volas partopreni en popularigado de la universala etika kulturo en la mondo."

Kompreneble, al tia Deklaracio estus automate akomodigitaj ankau la propono de nia Statuto kaj niaj retpaghoj.
Nia bulteno, almenau ghis ebla alia decido dum nia 1-a kongreso, daure nomighu HILELISTO. Diskuto pri la nomo de la societo (por la etika kulturo) kiun ni chi-julie fondigus, normale daurigu. Senshanghe daurigu ankau la diskuto pri niaj Statuto, emblemo kaj agadkampoj.

Proponitaj shanghojn estu aplikitaj en niaj dokumentoj se kaj kiam ilin apogos:
- pli ol duono da membroj de la rondo (do, tuj post kiam mi eble ricevos 11-an konsenton)
- plimulto da anocitaj sin ghis la 22--a de aprilo rondanoj.
Se la propono por la plimulto da rondanoj ne estas akceptebla, mi pardonpetas pro la maltrankviligo, kaj petas forgesi pri chi-propono (almenau ghis nia 1-a kongreso).

Mato Spekuljak, la pormomenta kunordiganto


NOBLA ROMANA IMPERIESTRO MARKO AURELIO*

El la taglibro de Marko Aurelio:

(el: Marko Aurelije SAMOMU SEBI, "CID", Zagreb 1996; elektis kaj esperantigis Mato Spekuljak)

*Marko Aurelio (121 - 180) estis romana imperiestro kaj filozofo, fervora dischiplo de la virto. Siajn (stoikajn) etikajn principojn li penis ankau realigadi en sia vivo. Kiel imperiestro li zorgis pri tio ke en imperio kiun li estris regu justeco (kompreneble, lau tiamaj kaj tieaj kriterioj). Historiaj fontoj atestas ke li en tio sukcesadis. Li havis bonajn rilatojn kun Senato, li reduktis shtatajn elspezojn ghis la minimumo, li ech disvendis propran havajhon por helpi al la shtata kaso, kiam la lando okazis en malfacilajhoj pro konstantaj defendobataloj che la nordaj limoj kaj pro ekrego de la pesto en la lando. Lastajn jarojn de sia vivo li pasigis en armeaj fortikajhoj che la norda landlimo, libertempe pripensadinte la vivon lau haromonio kun la naturo, kaj Dio. Tiel ekestis lia konata taglibro.

(lau: Marko Aurelije SAMOMU SEBI, "CID", Zagreb 1996; esperantigis Mato Spekuljak)


NOVAJ MEMBROJ

Renata C. (FR)

Hilelista diskutejo

Pinuccia:
Koncerne la propono (rim. de la redaktanto: jam disendata al chiuj rondanoj kaj simpatiantoj, pri la daura refromigho de Hilelista rondo en direkto de la E-rondo/societo por la etika kulturo) mi konsentas kun ghi!

Jeremi:
Kun granda ghojo mi notis la aperon de informo pri la Hilelista rondo sub la rubriko Fake en la februara numero de Esperanto.
Mi aranghas la aferojn por esti preta ekvojaghi al Kroatio dum la somero, se ia ebleco montrighos. Tamen, nenio estas certa…
La mondo estas tiom grandega. Ni homoj ne estas multe pli ol kvazau mikroboj sur ghia surfaco. Bonaj utilaj mikroboj, sed ankau malutilaj kaj ech dangheraj. Chiam kiam mi iom cerbumas (ekzemple legante iajn pacjhurnalojn) pri la ACHA STATO de la mondo, mi optimismo estas skutata. Sed ie EKZISTAS ia spirito nemezurebla, enplektita en nia homa estado.

Demetro:
Ni povas nomighi: E-rondo "Hilelisto" por progresigado de la universala etiko. Tiel ni konservus nian antauan nomon en la nova.
Ni memoru, ke Hilelismo estas nur nia elirpunkto. Kaj ni memoru, ke Zamenhof unuafoje proponis Hilelismon kiel novan RELIGION, sed ni tion ne devas fari, kaj NIA Hilelismo NE POVAS esti religio. Tio estas ja grava diferenco! Tio ankau koncernas proponon de Raymond el la lasta numero de Hilelisto.

Aleksandras:
Ni en Murmansk kunvenas chiusabate kaj havas eblon vidalvide pridiskutadi problemojn…
Okaze de la granda kristana festotago - Pasko - gratulojn al chiuj hilelistoj!

Jurij (el Rusio):
Mi ghenerale simpatias al homaranismo-hilelismo, tamen mi ne povas tute konsenti kun ghi, char:
1) mi estas "shtonfirma" ateisto kaj materiisto;
2) lastatempe mi sentas profundan pesimismon rilate ideojn de "amikeco de popoloj" ktp. Kvankam ili plu restas parto de miaj idealoj, tamen mi jam ne plu kredas, ke tiuj idealoj estos iam praktike realigeblaj.

Andrzej (el Pollando):
Mi legis pri via rondo en la revuo Esperanto. Mi volas aboni vian elektronikan bultenon kaj ricevi la projekton de la Statuto.

Christian Cimpa (el Österreichische National-bibliothek, Austrio):
Mi jhus ricevis ilin (rim. de la redaktanto: 13 ghisnunajn numerojn de la surpaperigata versio de "Hilelisto") kaj mi tre ghojas pri ilia alveno. Mi ankau gratulas pro la aspekto. Antau dek jaroj estus neeble fari tiel plachajn presajhojn (je agrabla prezo), kaj ankau nun per bonaj komputiloj kaj printiloj oni devas tre zorge kaj lerte labori por atingi tian rezulton. Ankau enhave, se mi rajtas prijughi vian laboron, mi tute aplaudas. Ghi kombinas vivan viglecon kaj aktualajn komunikojn kun historia klerigado, lau mi tre shatinde.

Renata:
Mia esperantista frato el Tuluzo promesis sendi al mi, perposhte, tekston pri hilelismo: chu en la franca? mi ne scias, nur ke li estas ghin ricevinta de nia frato el Rennes, ne vigla esperantisto sed kiu "trovis" la diritan tekston interrete.


Revueto HILELISTO estas bulteno de Hilelista rondo.
Ciuj materialoj de Hilelista rondo estas disponeblaj sur la interreta hejmpago de Hilelista rondo:
http://www.oocities.com/hilelistarondo
Abonpetojn je la surpaperigata HILELISTO sendu al la pormomenta kunordiganto de Hilelista rondo:
Mato
Špekuljak, Oštarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio; retadreso: hilelistarondo@yahoo.com
Por aboni surpaperigatan version de HILELISTO, oni estas petataj rekompenci sendokostojn.

1