Hisar Roadways Time Table

 

    Bus Enquiry            33485

 

Hisar-Chandigarh RoutE Hisar-Jind-Panipat Route

Delhi Route

Hisar-Sirsa-Ganganagar Route
Hisar-Narnoul-Ajmer Hisar-Bhadra
HISAR-LUDHIANA ROUTE HISAR- BHIWANI

 

Hisar-Chandigarh RoutE   

 

 

 

 

1.

4.10

HRH

Chandigarh

2.

4.40

HRH

Chandigahr

3.

5.00

HRH

Pounta Shahib

4.

5.20

HRH

Chandigarh

5.

5.40

HRH

Chandigarh

6.

6.00

HRH

Chandigarh

7.

6.20

HRL

Chandigarh

8.

6.35

HRB

Chandigarh

9.

6.50

HRH

Yamuna Nagar

10.

7.00

 

Nainadevi via Patiala

11.

7.05

HRH

Chandigarh

12.

7.20

HRH

Yamuna Nagar

13.

7.35

HRH

Chandigarh

14.

7.50

HRL

Chandigarh

15.

8.10

HRH

Chandigarh

16.

8.25

HRH

Chandigarh

17.

8.40

HRA

Chandigarh

18.

8.55

HRY

Yamuna Nagar

19.

9.10

HRJ

Narwana

20.

9.25

HRJ

Chandigarh

21.

9.40

HRL

Chandigarh

22.

9.55

HRH

Chandigarh

23.

10.15

HRH

Chandigarh

24.

10.30

HRKKR

Kurukshetra

25.

10.45

HRL

Chandigarh

26.

11.00

HRKKR

Kurukshetra

27.

11.15

HRJ

Narwana

28.

11.30

HRJ

Chandigarh

29.

11.45

HRKKR

Kurukshetra

30.

11.55

HRC

Chandigarh via Patra

31.

12.15

HRH

Chandigarh

32.

12.30

HRA

Chandigarh

33.

12.40

HRH

Chandigarh

34.

12.55

HRH

Chandigarh

35.

13.10

HRC

Chandigarh via Patra

36.

13.25

HRH

Chandigarh

37.

13.40

HRY

Yamunanagar

38.

13.55

HRC

Chandigarh viabPatra

39.

14.10

HRL

Kaithal

40.

14.45

HRKKR

Kurukshetra

41.

15.00

HRJ

Narwana

42.

15.20

HRH

Chandigarh

43.

15.40

HRL

Kaithal

44.

16.00

HRJ

Narwana

45.

16.20

HRH

Chandigarh

46.

16.30

HRL

Kaithal

47.

16.45

HRJ

Narwana

48.

17.00

HRH

Ambala Cantt

49.

17.20

HRH

Chandigarh

50.

17.40

HRJ

Narwana

51.

18.00

HRL

Kaithal

52.

23.00

HRH

Candigarh

[TOP]

 

Hisar to Bhiwani every 30 Minute service

 

Hisar-Bhadra

 

 

 

 

1.

08.30

HRH

Adampur

2.

08.40

RAJ

Ganganagar

3.

10.00

HRH

Balsamand

4.

10.35

RAJ

Ganganagar

5.

11.10

RAJ

Ganganagar

6.

13.35

HRH

Adampur

7.

14.05

RAJ

Ganganagar

8.

17.00

HRH

Ghursal

9.

17.20

HRH

Balsamand

10.

18.00

HRH

Balsamand

11.

18.20

HRH

Balsamand

12.

18.40

HRH

Choudriwali

13.

19.05

HRH

Dhobi

14.

19.30

HRH

Dhobi

15.

20.30

HRH

Ganganagar

Hisar to Bhadra every 25 Minutes service

[TOP]

1