Design

本來係用黎整A H既,不過由於懶既

關係,最後都close(;_;)...

嘻嘻~係無聊既時候畫咖~!畫得唔

係幾好=v=""",......

umm...第一次設計得唔係太好-_-

d馬馬虎虎呢...!

YEAH!畫左好耐咖啦=y="用左3

黎畫,應該係最好既一幅!

用左2 hours黎畫,我好有心機畫咖

~!畫得好辛苦(...)

lee...都唔知道點講先好啦,求其

咁畫左出黎...XC=