Counter

g1

K|

ơQ

AۣBյߦU4OBBxUbC

ըơG

QB}U2͡C

ġG

Q1͡B}b͡BM@MC

ĮơG

o(iΥͪo)1/2͡BW1/4MBѯBAU1/4MBᥤ͡AQ1/2͡AJԯֳ\C

kG

1.ۣյ߬~b[ֳ\QB}NܤEC2.eLNBJNuĤܼzCpA]JZC3.N|WСA⸲ͤòOb歱WAJ200תKlAK5ܰ_JYC

Ѻjۣ

ơG

jۣ@A͵4OApŵbAMbMAͯBQU1͡A}BаsUb͡AªoAqC

ġG

M1MAQ3/4͡A}b͡C

ġG

M2͡AͪoĮoU1͡Aao1͡Aªoֳ\C

kG

1.pŵ~bhdAξAqQB}Aֳ\ªoAƥΡC2.jۣhAozAٰsATC3.͵bĤZAЩAjۣWANĵNuAOWӧYC

ڥTVۣ

ơG

ڥեbAVۣbC

ġG

M3MAĮo2͡A}2͡AQֳ\Aͩ1͡Aªoֳ\C

kG

1.Vۣ~bhμbpɡC2.ڥլ~bC3.ڥաBVۣJĤNuAΤTܲOzCYC

`G(dNġApNNɭn[ͤäθըAHɥi[ĮoWC)