For Miriam

 


唔好意思呀…
因為我洗左機…
D野冇鬼哂呀…--”
相同埋其他資料都冇哂呀><”
e+要重新整返哂同搵返哂呀…
maybe要過多一段時間先開返F.M…
希望會有人等我開返拉…XDDDD>v<”
好喇…要開始工作了…bye*>3<