Sky 排 舞 不 協 調 玩 踢 爆

五 人 男 子 組 合 Sky 昨 日 於 尖 沙 嘴 為 新 歌 《 三 分 區 》 排 舞 , 五 人 排 舞 時 均 顯 得 手 腳 不 協 調 , 十 分 狼 狽 。 身 為 隊 長 的 Gilbert 說 : 「 我 係 唔 識 跳 舞 o既, 所 以 入 行 以 黎 最 辛 苦 就 係 要 排 舞 。 」 雖 然 五 人 的 舞 功 仍 有 待 苦 練 , 但 他 們 在 排 舞 時 卻 先 來 一 招 互 相 踢 爆 。
其 中 Bonald 被 指 排 舞 時 經 常 放 屁 , 而 Yani 亦 每 次 拉 完 筋 後 即 要 大 便 , 令 所 有 人 均 要 等 他 後 才 可 排 舞 。 至 於 仍 然 是 學 生 的 阿 健 亦 被 指 經 常 遲 到 , 但 他 即 反 駁 說 : 「 咁 我 要 返 學 架 嘛 ! 」
另 外 , 五 人 將 於 十 一 月 出 發 到 東 南 亞 拍 攝 寫 真 集 , 眾 人 均 表 示 近 日 已 加 緊 操 弗 身 形 , Gilbert 說 : 「 操 弗 o的 大 隻 o的, 著 衫 都 好 睇 o的 嘛 。 」
採 訪 、 攝 影 : 胡 苑 君

Sky 昨 日 於 尖 沙 嘴 為 新 歌 《 三 分 區 》 排 舞 。