Connie靚靚相
Connie相簿
Lee兩張相係同一日影的, 但分別都幾大, 好多人睇過都唔信呢!
Lee兩張相o係我十五六歲時攝於黃金海岸 我個樣好似好眼訓咁呀, 唉...

1