02.08.2003 Sat.

今晚edwin 要踢波呀.....1800-2000 o係將軍澳呀......

我晏晝就自己去左佐敦補phy......之後, 我又唔想返屋企住.....所以就去左對面間商務睇書.....最尾買左3本英文exerise...跟住咩住o個3本書...繼續睇書...睇晒成本向左走.向右走.....之後, 就買左兩書中文書...一本小思o既夜讀閃念....同另一本豐子愷o既書呀....

5點幾先返屋企...

1