05.08.2003 Tue.

今日9點幾就要去到萬國...

o係去火化場o個程車...我又肚痛lu...>.< 可能因為今日份新華早餐啦....沙爹牛肉麵啦....>.< 勁肚痛...一落左車就去左toilet.......我出返唻o個時......儀式都開始左lu...要拎返支香企返好.....攪掂晒之後, 就去左酒樓食英鴻宴....

之後, 就返左阿爺度攪掂d 野....

我自從8點幾搵過edwin 之後, 我都冇搵過佢lu....edwin 2點幾....send 過一個message 俾我...叫我得閒打俾佢....我就返到屋企...就打俾佢lu....3點幾度啦......之後, 就沖涼lu...

沖完涼....佢地話去伯爺屋企o個頭東涌食飯....我就因為好支力...所以留左o係屋企自己一個...

今晚有波睇呀....皇馬對東京FC....

睇完之後, 我就打左俾edwin 喎...佢話其實都想打俾我lu....^^

1