09.08.2003 Thur.

今日去補習.....phy.....唉.....突然覺得自己好唔得....好多form 6 o既底都其實未打好....點讀form 7 呢...好驚a-level...好怕呀....

所以完左之後, 打俾edwin ....我又咩點出聲...佢可能知我唔開心.....就話...唔緊要啦...聽日都有得見囉咁......(佢今晚要踢波...)我聽到之後, 雖然o係街....都好想喊....點解....可以知我因為咩唔開心o架.....好犀利呀....好感動呀......就係因為咁..我講唔到bye bye 就收線lu......返到屋企....再打俾佢...

佢都差唔多去到將軍澳lu......佢就話我點解可以唔同人講bye bye 就收線......我冇應到.......因為由巴士到屋企...我都好唔開心...唔係因為冇得見...而係因為我真係越唻越驚a-level 呀...好想喊..........佢就以為我唔知做咩...所以好惡好惡....唉...>.<

之後, 我send 左d message 話俾佢聽我唔係唔講...係講唔到...我一想喊...就講唔到野...>.<

之後, 佢問我咩事...我都講唔到...佢就好惡咁話....咁今晚先講啦....咁話..之後, 我就出左去食野.....扮冇事...之後到6點....諗住訓陣o個時....睇到原來5點鐘...edwin send 左個message 俾我....叫我唔好唔開心...^^ 又攪到我感動到喊lu......真係冇用.....開心又喊..唔開心又喊.....

訓醒之後, 心情平靜左好多lu.....睇新秀.....嘩......win o個個...真係有d Boy'z o既feel o架...^^

之後, 10點幾...打俾edwin 佢話佢o岩o岩食完飯返屋企.....其實我想問點解咁晏o架....不過....最尾都冇問....

11點幾....edwin 攪掂晒d 打俾我...佢問我係咪應該有野講....但我細佬又阻住晒......想講都講唔到... 佢又開始發嬲......問我..咁你講唔講丫....咁喎.......唉.....勁無奈.......成日都用d 咁惡o既語氣對我....>.<

 

 

1