10.08.2003 Sun.

今朝一起身就出左去返choir.......乜咩都冇食......唱左個半鐘....勁辛苦....又支力...又眼訓喎...>.<

1點.....edwin 都起左身lu....佢話睇4點...所以叫我返屋企先.......但我唔想返完屋企再出唻......所以我就自己去左佢屋企樓下間麥記食少少野先o勒....食完之後, 我就坐左o係度睇書....等佢落唻lu......3點到啦....就見到佢lu...^^

之後, 就去左九龍灣行淘大行到4點....夠鐘睇戲lu......今日睇「海底奇兵」呀...^^都ok 好睇呀.....但我好多時都 i 左落edwin 度所以佢睇完戲出唻就勁問我係咪好支力呀....我都話唔睇....不過...行過德福o個時...我真係又腳軟....仆倒喇....>.< 攪到手臂好痛.....但我又死忍話冇事喎....之後, 就唔多出聲o勒....覺得自己好冇用..咁都可以仆....>.<

行德福o個時....都冇乜講過野.....就俾edwin 話我....其實係咪唔想出唻o勒.......我點會唔想出唻jei...>.< 一路搭地鐵去旺角....我終於講點解我尋日喊lu....其實佢問左好耐..我先講到....已經攪到佢好憫..>.< 咁我唔想o係地鐵喊咁核突嘛....但最尾..我都係喊左....>.<佢知道我咩事之後, 就係咁安慰我......之後, 講晒俾佢聽之後, 個心真係舒服左好多好多....

行左陣.....佢買到佢想買o既涼鞋lu......6點幾......我又有d 肚痛...佢就話不如去食野先...我地就去左我上次同阿屎佢地去o個度食飯o勒...可能太早啦.....間野冇人.....淨得d 人o係度訓覺....^^ 行緊去o個間野o個陣......有人話自己就快生日...我就話...我都就快生日呀...哈哈...咁喎....edwin 原來真係唔知我幾時生日囉.....唉...>.< 我就話俾佢聽係星期三lu.....佢都話好嚴重.!!!^^

之後, 佢話想要咩...佢送俾我...我都唔知自己想要咩........^^ 想要佢囉...哈哈..... 之後, 佢話送副con 俾我....因為我話副con 都係時候換....

之後, 佢就買左兩隻翻版DVD.....返去用佢阿哥部機睇...睇下有冇事喎...之後, 佢又買左hand free 喎....佢話我....次次我都唔睇野o既.....所以就話叫我....睇o岩咩....佢就買俾我喎...^^咁我咪日日都好似生日咁囉....不過...我唔會咩都話要買o既....^^

跟住....就搭小巴返屋企lu...

 

 

 

1