16.08.2003 Sat.

今日要去學琴呀....11點半.....不過......教我o個個唔係miss chan 係馬生喎.....嘩......勁緊張囉...~_~!!! 不過......原來發覺....馬生係教得好過miss chan o架....^^

我學完琴.....edwin 都出左門口去拎cert. lu....

我之後, 返屋企擺低d 琴書....之後, 就又要去補phy lu....勁多野做...

補完phy....打俾edwin...edwin 都仲o係度排緊隊未拎到cert..喎......之後, 我就搭左去九龍塘站等佢lu.....等左一陣..佢就唻到lu....佢犀利呀.....佢一科A 一科B 呀...^^ 勁勁呀!!!^^ 之後就一齊搭左去荃灣lu....我今日到o個時.....3點幾4點....都未食過野囉....>.<

去到荃灣就搵野食lu...^^ 食完野....行左陣街....hea 左一陣........

8點到啦....就去左沙爹王食野lu....我都係第一次去沙爹王食野咋.......ok 啦....不過...好飽...^^

唉...今日好似好黑仔咁....今日冇肚痛過...不過....平時唔痛o既地方又會痛喎....>.< 隻眼又成日有野吉咁喎....搭電梯又zip 鞋帶喎..>.<

之後, 去到搭地鐵...我先記得..我屋企d fancl 用晒wor.....要去葵芳買喎...去到葵芳.....買完之後, 就行左一陣新都會廣場同葵芳廣場....我又發現..我個袋有d 野唔見左囉....>.<真黑仔...!!

返到屋企...沖完涼....edwin 打唻...話出街飲野喎....o個時都11點幾lu...唉.....唔太想佢去...但又唔想攪到自己好似好專制咁喎..所以就由佢o勒...我都要好耐先訓得著呀...今晚.....掛住佢....

 

 

 

1