27.08.2003 Wed.

今日10點鐘要去學琴呀.....但都係要等到搭半先有得學.....12點先返到屋企樓下....今日電話冇電....所以冇帶電話去學琴呀...好耐冇試過...唔帶電話出街o勒...以前冇帶電話出街個心硬係唔安樂.....驚miss 左任何一個電話....但宜家個心定好多lu...知道.....如果真係有急事...都會留message 啦.......放低左好多.....

我細佬話要食雙拼飯....我就買完我d 腸粉之後, 去左買飯o勒....嘩....個老闆超好呀.......俾左勁勁多叉燒+油雞我呀...^^好開心!!!我細佬話.......點解...佢買冇咁多野o架....咁喎..^^

之後, 3點就去到九龍灣補chem lu.....之後, 就去左荷廣同阿珊行左一陣街...我又買左件衫....

6點幾..我返緊屋企o個時搵edwin 啦...edwin 話佢一陣會去隔離睇波喎......咁我就叫佢得閒打俾我o勒....

點知..佢真係臨訓先搵我.....奈何...我洗緊白白呀......>.< 聽唔到佢電話..... 出到唻聽留言佢已經叫我唔洗打俾佢lu....>.<

 

 

 

1